27/07/13

InvestmentTalk – ปรับพอร์ตรับครึ่งหลังปีงูจงอาง 2556

สถานการณ์ของตลาดหุ้นทั่วโลกในระยะ 1 – 2 ปีที่ผ่านมาเรียกได้ว่าอยู่ในช่วงเสพย์ติดเม็ดเงินจากมาตรการอัดฉีดสภาพคล่องของธนาคารกลางสหรัฐฯ หรือที่เรียกกันสั้น ๆ ว่ามาตรการ QE การที่ระบบเศรษฐกิจมีสภาพคล่องในระดับสูง ประกอบกับอัตราดอกเบี้ยของประเทศใหญ่ ๆ อย่างอเมริกา ยุโรป และญี่ปุ่น อยู่ในระดับต่ำใกล้ 0% ทำให้มีการนำเม็ดเงินต้นทุนต่ำเหล่านี้ไปแสวงหารผลตอบแทนในสินทรัพย์ต่าง ๆ ทั้งการลงทุนในตราสารทุน พันธบัตร รวมไปถึงอสังหาริมทรัพย์ เมื่อเศรษฐกิจสหรัฐฯ เริ่มมีสัญญาณฟื้นตัว FED จึงส่งสัญญาณว่ามาตรการกระตุ้นใกล้จะหมดลง […]