CareerTalk – สู่เส้นทางมืออาชีพด้านการลงทุนกับคุณวุฒิ CISA: Certified Investment & Securities Analyst

EconomicTalk – ความสัมพันธ์ของการเงินระหว่างประเทศ
10/09/10
InvestmentTalk – Sector Rotation
22/09/10

ผู้ที่อยู่ในสายงานด้านการลงทุนคงจะคุ้นหูกับคุณวุฒิ CFA หรือ Certified Financial Analyst ซึ่งเป็นใบเบิกทางที่สำคัญในระดับสากลสำหรับการเติบโตในสายงานการเงินการลงทุน หรือแม้แต่การกระโดดข้ามมาจากสายอาชีพอื่น

อย่างไรก็ดี ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา หน่วยงานด้านตลาดทุนของประเทศไทยได้พัฒนาหลักสูตรวิชาชีพด้านการลงทุนฉบับของเราเองขึ้นมา โดยอิงกับโครงสร้างหลักสูตร CFA เพื่อให้มั่นใจได้ว่า ผู้ที่ได้รับคุณวุฒินี้จะมีองค์ความรู้ทัดเทียมได้กับระดับสากล โดยหลักสูตรนี้มีชื่อว่า Certified Investment & Securities Analyst Program หรือ CISA (ซีซ่า)

1) CISA คืออะไร?

CISA เป็นหลักสูตรวิชาการด้านการเงินการลงทุนที่พัฒนาขึ้นโดย สถาบันพัฒนาความรู้ตลาดทุน (Thailand Securities Insititute) ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งตั้งใจให้ผู้ศึกษาและผ่านการทดสอบมีความสามารถในการวิเคราะห์และบริหารการลงทุน ทั้งในภาพรวมและรายละเอียด สามารถประเมินมูลค่าที่เหมาะสมของหลักทรัพย์ประเภทต่างๆ ตลอดจนความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง เพื่อการตัดสินใจลงทุนได้อย่างมีคุณภาพ ตลอดจนเข้าใจหลักปฏิบัติและจรรยาบรรณในวิชาชีพของตน

หลักสูตร CISA จะประกอบไปด้วยเนื้อหาวิชาและการทดสอบ 3 ระดับ ซึ่งแต่ละระดับจะประกอบไปด้วยองค์ความรู้ 4 ด้านที่เหมือนกัน คือ

1. จรรยาบรรณ และมาตรฐานการปฏิบัติงาน (Ethical & Professional Standards)
2. เครื่องมือเพื่อการวิเคราะห์การลงทุน (Investment Tools)
3. การประเมินมูลค่าสินทรัพย์ (Asset Valuation)
4. การบริหารกลุ่มสินทรัพย์ลงทุน (Portfolio Management)

2) เนื้อหาวิชาการและหัวข้อการทดสอบหลักสูตร CISA ในแต่ละระดับมีอะไรบ้าง?

○ CISA Level I

เน้นความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับเครื่องมือเพื่อการวิเคราะห์การลงทุน ตลอดจนจรรยาบรรณ ระเบียบข้อบังคับ และหลักปฏิบัติในวิชาชีพ

1. จรรยาบรรณและมาตรฐานการปฏิบัติงาน
– จรรยาบรรณและมาตรฐานการปฏิบัติงาน
– มาตรฐานการวัดการดำเนินงานระดับสากล
– แนวทางปฏิบัตสำหรับผู้ทำหน้าที่ติดต่อกับผู้ลงทุน
– กฎหมายไทย

2. เครื่องมือเพื่อการวิเคราะห์การลงทุน
– เศรษฐศาสตร์จุลภาคและมหภาค และเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ
– การวิเคราะห์เชิงปริมาณ
– การวิเคราะห์งบการเงิน
– การเงินธุรกิจ

3. การประเมินมูลค่าสินทรัพย์
– ตลาดหลักทรัพย์
– การลงทุนในตราสารทุน ตราสารหนี้ และตราสารอนุพพันธ์
– การลงทุนในทางเลือกอื่น

4. การบริหารกลุ่มสินทรัพย์ลงทุน
– ทฤษฏีตลาดทุน

○ CISA Level II

เน้นการประเมินมูลค่าสินทรัพย์ และการนำเนื้อหาจาก Level I มาประยุกต์ใช้

1. จรรยาบรรณและมาตรฐานการปฏิบัติงาน
– จรรยาบรรณและมาตรฐานการปฏิบัติงานขั้นสูง

2. เครื่องมือเพื่อการวิเคราะห์การลงทุน
– เศรษฐศาสตร์เพื่อการประเมินมูลค่า
– การวิเคราะห์เชิงปริมาณเพื่อการประเมินมูลค่าสินทรัพย์
– การวิเคราะห์งบการเงินขั้นสูง
– การเงินธุรกิจขั้นสูง

3. การประเมินมูลค่าสินทรัพย์
– แนวคิดเบื้องต้นในการประเมินมูลค่า
– การวิเคราะห์การลงทุนในตราสารทุน: การวิเคราะห์อุตสาหกรรมและแบบจำลองในการประเมินมูลค่า
– การวิเคราห์การลงทุนในตราสารหนี้: การประเมินมูลค่าและ Structured Securities
– การวิเคราะห์การลงทุนในตราสารอนุพันธ์

4. การบริหารกลุ่มสินทรัพย์ลงทุน
– ทฤษฏีตลาดทุนและกระบวนการบริหาร Portfolio

○ CISA Level III

ในภาพรวมจะเน้นการบริหาร Portfolio

1. จรรยาบรรณและมาตรฐานการปฏิบัติงาน
– จรรยาบรรณและมาตรฐานการปฏิบัติงานขั้นสูง

2. เครื่องมือเพื่อการวิเคราะห์การลงทุน
– การเงินเชิงพฤติกรรม
– เศรษฐศาสตร์สำหรับการบริหาร Portfolio
– การคาดการณ์ตลาดทุนในการบริหาร Portfolio

3. การประเมินมูลค่าสินทรัพย์
– การวิเคราะห์ขั้นสูง สำหรับการลงทุนในตราสารทุนและตราสารหนี้ ตลอดจนการลงทุนในทางเลือกอื่น

4. การบริหารกลุ่มสินทรัพย์ลงทุน
– นโยบายการลงทุน สำหรับนักลงทุนรายย่อย และนักลงทุนสถาบัน
– การจัดสรรสินทรัพย์ และการบริหารความเสี่ยง
– กลยุทธ์การบริหาร Portfolio
– การประเมินผลการบริหาร Portfolio และมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานระดับสากล

โดยมีรายละเอียดการทดสอบในแต่ละระดับดังนี้

* รวมราคาจากหนังสือ 12 เล่ม (อีก 1 เล่มยังไม่มีจำหน่าย)

หมายเหตุ:
– Level III มีตำราเตรียมสอบ CFA ให้เลือกอ่านได้จากหลายค่าย เช่น  Kaplan Schweser และ Stalla
– ข้อสอบใน Level III มีทั้งปรนัย (ตัวเลือก) และอัตนัย (เขียนตอบ) ส่วน Level I และ II เป็นปรนัยทั้งหมด

3) สอบผ่าน CISA แล้วได้อะไร?

ในมุมมองของผู้เขียน เห็นว่าผู้ที่สอบผ่านแต่ละระดับ
– จะมีความรู้ทางวิชาการที่จำเป็นในการบริหารเงินลงทุนของตนเอง จากขั้นพื้นฐานไปถึงระดับสูง
– จะมีความรู้ในการบริหาร Portfolio ในรูปของกองทุนรวม ทั้งในเชิงทฤษฎีและการบริหารจัดการจริง
– จะสามารถขึ้นทะเบียนกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (สำนักงาน กลต.) เพื่อทำงานในตำแหน่งที่สำคัญในสายการเงิน ดังนี้

(แหล่งข้อมูลอ้างอิง: http://www.tsi-thailand.org/index.php?option=com_content&task=view&id=1031&Itemid=712)

4) CISA ต่างจาก Certified Financial Analyst (CFA) อย่างไร?

5) กำหนดการทดสอบ CISA ในปี 2553 เป็นอย่างไร?

– Level I: 25 ก.ย. และ 18 ธ.ค.
– Level II: 18 ธ.ค.
– Level III: 26 ธ.ค.

(เมื่อก่อนจะสอบรอบละ 2 วัน แต่ปัจจุบันย่นระยะเวลาเหลือเพียง 1 วัน)

6) ควรเตรียมตัวสอบ CISA อย่างไร?

– เตรียมใจ: เนื่องจากปริมา๊ณเนื้อหามีจำนวนมาก ซึ่งอาจต้องทุ่มเทเวลานอกเวลาทำงานเกือบทั้งหมดให้กับการอ่านหนังสือและืืทำตัวอย่างข้อสอบ
– เตรียมตัว: ศึกษาหัวข้อการสอบว่ามีหัวข้อใดบ้าง และหาซื้อหนังสือที่จำเป็น (ตำรา + แบบทดสอบ)
– จัดสรรเวลา: บางหัวข้อมีปริมาณเนื้อหาที่ต้องอ่านใกล้เคียงกัน แต่ออกข้อสอบจำนวนไม่เท่ากัน จึงต้องจัดสรรเวลาให้เหมาะสม
– อ่านและทำโน้ตย่อ: เนื่องจากเนื้อหามีจำนวนมาก ไม่สามารถอ่านทวนได้หลายรอบ ผมจะอ่านอย่างละเอียดในรอบแรก และทำโน้ตย่อเพื่อใช้อ่านเฉพาะส่วนนี้ในรอบถัดๆ ไป
– ทำข้อสอบเก่า: จำเป็นมากสำหรับการสร้างความคุ้นเคยกับข้อสอบจริง
– เข้าอบรม: สถาัับันพัฒนาความรู้ตลาดทุนจะจัดอบรมสอบ Level I และ II อย่างต่อเนื่อง ซึ่งแนะนำให้เข้าร่วมครับ
– ไม่ย่อท้อและไม่กลัวแพ้: ข้้อสอบทั้งยากและมาก อาจท้อถอยได้กลางทาง ผมจึงถือหลักคิดว่า “ความสำเร็จอาจอยู่แค่ก้าวถัดไป จะรู้ได้ต้องกล้าเดินต่อ”

หวังว่าบทความนี้จะช่วยเป็นข้อมูลและแรงบันดาลใจให้ผู้อ่านสำหรับการเข้าสู่ระบบการสอบ CISA (รวมไปถึง CFA) นะครับ ส่วนตัวของผมเอง ผลที่ได้จากการสอบ นอกจากจะเป็นความรู้ทางวิชาการที่ห้องเรียนในระดับปริญญาตรีและโทไม่มีสอน และโอกาสกว้าวหน้าในอาชีพแล้ว ที่สำคัญกว่า คืิิอได้ท้าทายตัวเองให้ประสบความสำเร็จในขั้นสูงขึ้นไป ซึ่งผลสูงสุดที่ผมเชื่อว่าทุกท่านจะได้รับ คือความภูมิใจในตนเองครับ 🙂

———————–

ติดตามข้อมูลและกำหนดการสอบ CISA ล่าสุด ได้ที่:

– Thailand Securities Institute:
• Level I: http://www.tsi-thailand.org/index.php?option=com_content&task=view&id=1164&Itemid=933
• Level II: http://www.tsi-thailand.org/index.php?option=com_content&task=view&id=1165&Itemid=934
• Level III: http://www.tsi-thailand.org/index.php?option=com_content&task=view&id=1166&Itemid=935
– http://www.saa-thai.org/
– http://www.sec.or.th/

Keng
Keng
คุณ ศกุนพัฒน์ จิรวุฒิตานันท์ (SJ, Keng) ปัจจุบันทำงานด้านการลงทุนอยู่ที่บริษัทเงินทุน กรุงเทพธนาทร จำกัด (มหาชน) (Bangkok First Investment & Trust Public Company Limited หรือ "BFIT") ในตำแหน่ง Head of Investment Advisory Department ดูแลงานระดมทุนของบริษัท ควบกับตำแหน่ง Investment Committee ดูแลเงินลงทุนในหุ้น กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ ตราสารหนี้ และบริหารสภาพคล่องของธุรกิจผ่านธุรกรรมในตลาดเงิน ในด้านคุณวุฒิ สอบผ่านหลักสูตร Certified Investment & Securities Analyst Level 2 (CISA II) ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. ให้เป็นนักวิเคราะห์การลงทุนปัจจัยพื้นฐานด้านหลักทรัพย์ และผู้แนะนำการลงทุนด้านตลาดทุน รวมถึงได้รับอนุญาตจากสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย ให้เป็นผู้ค้าตราสารหนี้ขึ้นทะเบียน SJ สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี จากคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และระดับปริญญาโท (MBA, Finance) จาก The University of Western Australia และเคยทำงานวิเคราะห์สินเชื่อลูกค้าเกษตรอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ ที่ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

16 Comments

 1. […] This post was mentioned on Twitter by terry klangkalya and Chariya Pimolpaiboon, Jessada Sookdhis. Jessada Sookdhis said: FMT Blog: สู่เส้นทางมืออาชีพด้านการลงทุนกับคุณวุฒิ CISA: Certified Investment & Securities Analyst http://bit.ly/9PzKvM […]

 2. neo says:

  ผมอยากรู้ว่าหุ้นในset ที่บอกว่า ตัวอย่างน่ะครับ ห้นไทยขึ้นถึง1000 จุด อยากรู้ว่า1000จุดมันคืออะไรอ่ะครับ

  เกี่ยวกับมูลค่าการซื้อขายหรือป่าว เพราะบางวันูลค่าการซื้อขายน้อยหุ้นยังขึ้นได้เลยอ่ะ

  ?????

  ?????

  ช่วยตอบหน่อนน่ะครับอยากรู้จริงๆ

 3. Keng says:

  ถามมาก็ตอบไป 🙂

  ความหมายของ SET แนะนำให้ลองอ่านคำอธิบายของตลาดหลักทรัพย์ฯ จะเห็นภาพได้ชัดเจนครับ http://www.set.or.th/th/products/index/setindex_p

  ในส่วนของปริมาณการซื้อขายกับระดับของดัชนี บางครั้งอาจสัมพันธ์กัน (ปริมาณซื้อขายสูงและดัชนีเพิ่มขึ้นมาก) แต่บางครั้งก็สวนทางกันหากมีการขายมากกว่าซื้อ นอกจากนั้นปริมาณการซื้อขายก็อาจจะสัมพันธ์กับ %การเปลี่ยนแปลงของดัชนีทั้งบวกและลบด้วยเช่นกันครับ

 4. krit587 says:

  ขอบคุณครับ อ่านหลายวันแล้ว เพิ่งได้เขียนขอบคุณ

  CISA lv1 ถ้าอ่านไม่ทันโดยเฉพาะ หมวด 2 ให้อ่าน workbook เลยครับ คุ้มมาก ๆ

  ที่สำคัญอีกอย่างคือ ซ้อมเครื่องคิดเลขให้ชำนาญ เพราะถ้าใช้คล่องจะประหยัดเวลาไปงมข้อยาก ๆ ได้

  เครื่องคิดเลขราคาเป็นหลายพัน ใช้ให้คุ้มครับ ทั้ง TVM CF propability หรือแม้แต่ stat ก็ใช้ได้

  • ป๊อป says:

   workbook ที่ว่านี้คือหนังสืออะไร ซื้อที่ไหนอะครับ

 5. aun says:

  พึ่งจะรู้เมื่อตอนนี้นี่เองที่มีการสอบแบบนี้ด้วย

  ถ้าเราไม่ได้ทำงานด้วยนี้ มาสอบไว้ได้มั้ยค่ะ

 6. Keng says:

  <blockquote cite="comment-640">

  พึ่งจะรู้เมื่อตอนนี้นี่เองที่มีการสอบแบบนี้ด้วย

  ถ้าเราไม่ได้ทำงานด้วยนี้ มาสอบไว้ได้มั้ยค่ะ  

  ใครๆ ก็เข้าสอบได้ครับ ไม่กำหนดคุณวุฒิหรือประสบการณ์ใดๆ

  แต่หากสอบผ่านแล้วจะนำคุณวุฒิไปใช้จริงในการทำงาน จะต้องมีคุณสมบัติอื่นๆ เพิ่มด้วย

  เช่น ประสบการณ์ทำงาน หรือ ผ่านการทดสอบด้านกฎระเบียบ ซึ่งดูรายละเอียดได้ที่นี่ครับ http://www.tsi-thailand.org/index.php?option=com_

 7. nut says:

  รบกวนสอบถามนะคะ

  1.ในประเทศไทยแล้ว ในแง่การสมัครงานนั้น cisaเป็นที่ยอมรับเทียบเท่า cfa หรือเปล่าคะ

  2.หากต้องการเป็นผู้จัดการกองทุน ถ้าสอบผ่าน cisa level 1 และต้องมีประสบการณ์ด้านการลงทุนนั้นรวมถึงประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวกับหุ้นได้ไหมคะ (marketing ของบริษัทหลักทรัพย์)

  ขอบคุณมากค่ะ

  • FundTalk says:

   สำหรับบริษัทไทย CFA และ CISA ได้รับการยอมรับพอ ๆ กันครับ
   ถ้าเป็นบริษัทต่างชาติในไทย บางกรณีผมเห็นเค้า prefer CFA ครับ

   สำหรับประสบการณ์เพื่อใช้ในการขึ้นทะเบียนผู้จัดการกองทุน เข้าใจว่าต้องเป็นงานสายวิเคราะห์, IB, Treasury ครับ สำหรับงาน marketing ผมไม่ชัวร์เหมือนกันครับ (มีลุ้น)

   • nat says:

    ขอบคุณมากนะคะ ที่กรุณาตอบคำถามค่ะ

 8. Aut Bukaew says:

  อยากทราบว่าตอนนี้สอบผ่านCISA level1 แล้ว แต่ยังเป็นนักศึกษาอยู่ (ไม่มีสบการณ์การทำงาน)
  ซึ่งในข้อกำหนดไม่สามารถขึ้นทะเบียนได้ใช่ไหมครับ แล้วได้ยินมาว่าถ้าไม่ขึ้นภายใน2ปีมันจะหมดอายุ ต้องสอบใหม่ เท็จจริงแค่ไหนครับ ขอบคุณครับ

  • Keng says:

   แนะนำให้สอบถามโดยตรงที่ TSI เลยครับ โทร 0-2229-2222

   แต่ระหว่างนี้ เสนอให้หาเวลาสอบ Level 2 และ 3 ต่อไปเลยครับ
   เมื่อเรียนสายหลักจบแล้ว รับรองว่าโอกาสด้านการทำงานเหนือกว่าคนทั่วไปแน่นอนครับ

 9. Qucumber says:

  สวัสดีครับ
  รบกวนถามหน่อยครับ
  หนังสือที่สำหรับเตีรยมตัวสอบ CISA 1 กับ CFA 1 มีแนะนำเล่มไหนบ้างครับ
  แพลนไว้ว่าจะสอบ sep’11 นี้กับ CISA แล้วก็ dec’11 CFA 1 นะครับ
  อยากได้สองใบนี้ก่อนเรียนจบ (เหลืออีกปีเดียวแล้ว)

  รบกวนแนะนำหนังสือด้วยครับ 🙂

  • Keng says:

   ตอบคุณ Qucumber ครับ:

   • ชุดเตรียมสอบ CISA 1 หนังสือหาซื้อได้ที่ร้าน SETFINMART ที่อาคารตลาดหลักทรัพย์ฯ
   • ชุดเตรียมสอบ CFA 1 ตัวหนังสือไม่แน่ใจครับ (ผมสอบมาแนว CISA) แต่ข้อมูลต่างๆ หาได้จาก http://www.schweser.com/cfa/
   • ความเห็นส่วนตัวนะครับ เนื้อหา 2 หลักสูตรนี้ค่อนข้างคล้ายกัน และศักดิ์ในสายอาชีพสำหรับในประเทศไทยไม่ต่างกัน การถือคุณวุฒิ 2 ใบ สิ่งที่ได้กลับมา (ความรู้ & ดีกรี) อาจไม่คุ้มกับเวลาที่ใช้และเงินค่าสมัครที่ต้องเสียไป อาจลองพิจารณาเลือกแนวทางใดแนวทางหนึ่งที่เหมาะสมและเป็นประโยชน์กับตัวเองมากที่สุดครับ

 10. JeepBlueSea says:

  สอบผ่าน cisa 1 แล้วครับ แต่คิดอยู่ว่าจะสอบ cisa 2 ต่อหรือจะกลับไปสอบ cfa 1 ดี ?

  คือทีแรกก็ว่าจะสอบ cisa 2 น่ะครับ เพราะคิดว่าคงไม่จากบ้านไปทำงานเมืองนอก ก็แต่เห็นเพื่อนเรียน MSF ด้วยกันจะสอบ cfa 1 กันเยอะ ก็เลยเริ่มลังเล ส่วนตัวก็รู้สึกว่า cfa มันก็ดูหล่อกว่าอะนะ แต่แพงกว่าตั้งเยอะ สอบไม่ผ่านคงเสียดายมาก 55 (เพื่อนที่จะสอบ cfa ก็บ่นกันเยอะว่าไม่มีเวลาอ่าน ><)

  ช่วยแนะนำหน่อยครับ ขอบคุณครับ

 11. Siwarak says:

  การเข้าอบรมซึ่งแนะนำให้เข้าร่วมน่ะครับ…จะได้หนังสือเหมือนที่มีจำหน่ายหรือเปล่าครับ
  เผื่อผมจะได้ไม่ต้องไปซื้อแล้วรอเข้าอบรมทีเดียวเลย

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *