CONTENTS

สารบัญ FundManagerTalk.com

( แลกเปลี่ยนกันทาง Webboard หรือ ติดตาม FundManagerTalk ได้ทาง Facebook & Twitter ครับ)

1. Investment Talk (คุยเรื่อง “การลงทุน”)

1.1  Investment Basic (พื้นฐานการลงทุน)

–  ชีวิตคือการลงทุน

–  เข้าใจกองทุนบำนาญ (บ้าง…)

1.2  Asset Allocation (การจัดสรรเงินลงทุน)

–  Optimization และ การจัดสรรการลงทุนแบบนักลงทุนสถาบัน (Strategic and Tactical Asset Allocation Strategies)

–  ลงทุนอะไรดีในภาวะดอกเบี้ยสุดถูก

–  REBALANCING “เทคนิค ซื้อถูก ขายแพง”

–  ปรับพอร์ตลงทุนรับปีเสือ

1.3  Bond (ตราสารหนี้)

–  “Yield” นั้นสำคัญไฉน

–  การเลือกซื้อหุ้นกู้อย่างมีหลักการ

–  พันธบัตรไทยเข็มแข็ง น่าลงทุนหรือไม่

–  มองเศรษฐกิจ และตลาดหุ้นผ่าน Yield Curve

–  สรุปสภาวะการลงทุนในตลาดดอกเบี้ยทั่วโลก ปี 2009

1.4  Stock (หุ้น)

–  เทคนิคลงทุนในหุ้น

1.5  Alternatives (สินทรัพย์ทางเลือก)

–  แบ่งเงิน ไปซื้อ “ทอง”

–  กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ เงินปันผลสูง ความผันผวนต่ำกว่าหุ้น

–  เจาะลึกเทคนิกการลงทุนในกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ ตอนที่ 1: เปรียบเทียบอัตราผลตอบแทนตลอดโครงการ

–  เจาะลึกเทคนิกการลงทุนในกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ ตอนที่ 2: การคำนวณมูลค่าพื้นฐาน

–  เจาะลึกเทคนิกการลงทุนในกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ ตอนที่ 3: การบันทึกด้อยค่าของกองทุนสิทธิการเช่า

2.  Fund Talk (คุยเรื่อง “กองทุน”)

2.1 Fund Basic (พื้นฐานเรื่องกองทุน)

–  ลงทุนกองทุนอะไรดี ?

2.2 Bond Fund (กองทุนตราสารหนี้)

–  การลงทุนในกองทุนรวมตลาดเงิน – ฝากถอนได้ทุกวัน ได้ผลตอบแทนสูงกว่าเงินฝากออมทรัพย์

–  กลยุทธ์การลงทุนของกองทุนตราสารหนี้ในช่วงดอกเบี้ยขาขึ้น

2.3  Equity Fund (กองทุนหุ้น)

–  แนวทางเลือกลงทุน “กองทุนหุ้น”

2.4  Foreign Investment Fund (FIF, กองทุนรวมต่างประเทศ)

–  กองทุนรวม FIF ที่คุณไม่ควรพลาด

–  กองทุนพันธบัตรและตราสารหนี้เกาหลี (Kimji Fund)

–  เรื่องดอกเบี้ยๆ กับผลตอบแทนของกองทุนเกาหลี

2.5  LTF & RMF (กองทุนรวมหุ้นระยะยาว, กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ)

–  เทคนิคเลือกซื้อกองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF)

–  ผลประกอบการย้อนหลัง LTF

3. Economic Talk (คุยเรื่อง “เศรษฐกิจ”)

3.1 Basic Economic (พื้นฐานความรู้เรื่องเศรษฐกิจ)

–  การวิเคราะห์ตัวเลขเศรษฐกิจ เพื่อกำหนดกลยุทธ์การลงทุน

–  การกำหนดกลยุทธ์การลงทุน จากการวิเคราะห์เศรษฐกิจ (ภาคจบ)

3.2 Thai Economy (เศรษฐกิจไทย)

–  คุณว่ารัฐบาลควรกู้หรือไม่ ?

–  การคุ้มครองเงินฝากและการปรับตัวของผู้ฝากเงิน

–  อัตราดอกเบี้ยนโยบายและความสำคัญต่อเศรษฐกิจไทย

3.3  Global Economy (เศรษฐกิจโลก)

–  Joseph Stiglitz เตือน ระวังเงินร้อน !

–  Classic Case Study: Dubai World

–  PIGS : ปีเสือ แต่หมูดุกว่า

4.  Career Talk (คุยเรื่อง “อาชีพนักการเงิน”)

4.1 Fund Manager (งานผู้จัดการกองทุน)

–  ชีวิตของคนที่เรียกตัวเองว่า “ผู้จัดการกองทุน”

–  ประโยชน์ของการสอบ CFA, CISA

4.2  Finance & Investment Career (งานในสายการเงิน, การลงทุน)

–  อาชีพในสายงานลงทุน (Buy Side)

–  อาชีพในสายงานลงทุน ภาค II: Sell Side

5.  Net Talk (คุยเรื่อง “เทคนิคการใช้อินเตอร์เนท”)

5.1  Social Networking Tools (การใช้งาน Social Media)

–  เสริมความรู้เรื่อง การลงทุน ด้วย twitter

5.2  Basic Blogging & Website (การสร้างบล็อก และเวบไซต์เบื้องต้น)