Webboard

A A A

Please consider registering
Guest

sp_LogInOut Log In sp_Registration Register sp_MemberList Members

Register | Lost password?
Advanced Search

— Forum Scope —
— Match —

— Forum Options —

Minimum search word length is 4 characters - maximum search word length is 84 characters

sp_Feed sp_TopicIcon
การเปิดเสรีการเงิน ใครมีส่วนได้ส่วนเสียยังไงครับ
sp_NewPost Add Reply sp_NewTopic Add Topic
May 26, 2010
10:03 pm
JM
Guest
Guests

เห็นได้ข่าวออกมาบ่อยๆว่าจะเปิดเสรีทางการเงิน ถ้าเปิดมันจะเป็นส่วนไหนของระบบการเงินครับ เห็นปีนี้โบรคทั้งหลายเริ่มปรับค่าคอมลงมาตรงนี้จะเกี่ยวด้วยไหมครับ แต่คนที่ได้จริงๆกลับเป็นรายใหญ่  แล้วจริงๆนั้นประเทศไทยโดยรวมมีส่วนได้เสียยังไงกับการเปิดเสรีทางการเงินครับ

May 27, 2010
3:00 pm
Admin
Members
Forum Posts: 678
Member Since:
August 18, 2009
sp_UserOfflineSmall Offline
มีทั้งข้อดีข้อเสียครับ
เนื่องจากผมยังไม่ได้ศึกษาเรื่องนี้ในเชิงลึกขออนุญาตนำข้อมูลทีืี่หาได้จาก สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง มาแชร์นะครับ
การเปิดเสรีทางการเงินภายใต้กรอบการเจรจาทวิภาคี (FTA)


การเปิดเสรีทางการเงิน
ภายใต้กรอบการเจรจาทวิภาคี (FTA)

โอกาส

ด้านบริการ :

  1) มีความหลากหลายในการให้บริการทำให้ผู้บริโภคมีทางเลือกมากขึ้น

  2) คุณภาพการบริการดีขึ้นเนื่องจากมีการแข่งขันกันในการให้บริการ

  3) ต้นทุนการใช้บริการถูกลง

ด้านระบบสถาบันการเงิน :

  1) สถาบันการเงินภายในประเทศจะมีความเข้มแข็งขึ้น เนื่องจากต้องปรับตัวให้สามารถ
  แข่งขันกับสถาบันการเงินต่างประเทศในด้านต่าง ๆ ได้แก่ การบริหารการจัดการ
  ความเสี่ยง การนำเทคโนโลยีทันสมัยมาใช้ เป็นต้น

  2) สถาบันการเงินทั้งใน
  และต่างประเทศจะแบ่งตลาดการบริการโดยเจาะเข้าสู่กลุ่มเป้าหมาย
  ทำให้มีความชำนาญในการให้บริการเฉพาะกลุ่ม ด้านความน่าเชื่อถือของประเทศ
  ผลจากการปรับตัวตังกล่าว ทำให้สถาบันการเงินของไทยได้รับความน่าเชื่อถือ
  เนื่องจากมีการยกระดับระบบการบริหารงานที่มีมาตรฐานสากล

ข้อจำกัด

ด้านการกำกับดูแล :

  1) การตรวจสอบข้อมูลอาจดำเนินการได้ยากขึ้น เช่น ด้านการตรวจสอบบัญชีระหว่างบริษัทแม่
  กับบริษัทลูกซึ่งเป็นบริษัทข้ามชาติ

  2)
  มีการให้บริการในลักษณะที่มีความซับซ้อนและมีความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีมาก
  ยิ่งขึ้น เช่น Electronic Banking ซึ่งประเทศไทยยังขาดกฎ ระเบียบต่าง ๆ
  ในการกำกับดูแล ด้านการสนองนโยบายรัฐบาล
  รัฐไม่สามารถแทรกแซงการดำเนินงานได้ในกรณีที่ขอความร่วมมือให้ปฏิบัติ
  ตามนโยบายรัฐบาล เช่น การขอความร่วมมือเพื่อให้สินเชื่อแก่ SMEs
  หรือระดับรากหญ้าได้ ด้านความสามารถในการแข่งขันของสถาบันการเงินไทย
  หากสถาบันการเงินในประเทศไม่มีการปรับตัว หากมีการแข่งขันอย่างรุนแรง
  อาจส่งผลให้จำนวนสถาบันการเงินในประเทศลดลง (Hollowing out effect)


แผนรองรับ การเปิดเสรีด้านการเงิน

  ด้านนโยบาย
  กระทรวงการคลังได้จัดตั้งคณะทำงานพิจารณาการเปิดเสรีการค้าบริการด้านการ
  เงิน
  ทำหน้าที่พิจารณาเตรียมการวางแนวนโยบายการเปิดเสรีการค้าบริการด้านการเงิน
  ในกรอบต่างๆ
  ให้เป็นไปอย่างเหมาะสมสอดคล้องกับระดับการพัฒนาของภาคการเงินและภาวะ
  เศรษฐกิจโดยรวมของประเทศไทย
  ซึ่งได้มีการหารือกับหน่วยงานที่กำกับดูแลบริการการเงิน ประกอบด้วย
  ธนาคารแห่งประเทศไทย (กำกับดูแลธุรกิจธนาคารพาณิชย์)
  สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
  (กำกับดูแลธุรกิจหลักทรัพย์) และกรมการประกันภัย
  (กำกับดูแลธุรกิจประกันภัย)

  การปรับปรุงระบบกฎหมาย
  หน่วยงานภาครัฐได้มีการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการเปิดเสรีการเงิน เช่น
  กระทรวงการคลังและธนาคารแห่งประเทศไทยได้จัดทำแผนแม่บททางการเงิน อีกทั้ง
  กำลังอยู่ในระหว่างการเสนอร่างพระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงิน
  พ.ศ........ และร่างพระราชบัญญัติการจัดตั้งสถาบันประกันเงินฝาก พ.ศ......
  และกรมการประกันภัย
  อยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้องในด้านประกันภัย
  เพื่อปรับปรุงกฎหมายให้มีความทันสมัยมากยิ่งขึ้น เป็นต้น


  การมีส่วนร่วมของบุคคลที่มีส่วนได้ส่วนเสีย

  กระทรวงการคลังและธนาคารแห่งประเทศไทยได้ประสานงานกับหน่วยงานภาคเอกชนต่างๆ
  ที่เกี่ยวข้องซึ่งอาจได้รับผลกระทบอันเกิดจากการเปิดเสรีการเงิน เช่น
  สมาคมธนาคารไทย สมาคมหลักทรัพย์ สมาคมธุรกิจประกันภัยต่างๆ เป็นต้น
  ซึ่งทุกฝ่ายได้ตระหนักถึงความสำคัญ
  และได้ร่วมกันหารือเพื่อเตรียมความพร้อมมาโดยตลอด


การเปิดเสรีการเงินในกรอบทวิภาคีแตกต่างกับที่ผ่านมาอย่างไร

  กรอบองค์การการค้าโลก (WTO) มีลักษณะอนุญาตให้ต่างชาติเข้ามาทำธุรกิจการเงินในประเทศตามกฎหมายปัจจุบัน

  กรอบอาเซียน (ASEAN)
  มีวัตถุประสงค์ในการเปิดเสรีให้กับสมาชิกอาเซียนมากกว่าที่ได้ให้ข้อผูกพัน
  ไว้ภายใต้ WTO
  แต่ในทางปฏิบัติสมาชิกอาเซียนไม่ได้มีการเปิดเสรีให้แก่กันมากนัก
  เนื่องจากมีระดับการพัฒนาในภาคการเงินของสมาชิกที่แตกต่างกัน


  กรอบทวิภาคี ในปัจจุบัน รัฐบาล
  ได้ให้ความสำคัญกับการเปิดเสรภายใต้กรอบความตกลงเขตการค้าเสรี (FTA)
  โดยมีลักษณะการเจรจาเป็นแบบทวิภาคีเพิ่มมากขึ้น
  เนื่องจากความคล่องตัวในการจัดทำความตกลงและการพิจารณาผลได้ผลเสียจากความ
  ตกลงเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ชาติ
  ซึ่งแตกต่างจากที่ได้มีการเปิดเสรีในรูปแบบพหุภาคีที่ผ่านมาซึ่งใช้เวลานาน
  ในการเจรจาเพื่อบรรลุข้อตกลง ทั้งนี้ การเปิดเสรีในกรอบ FTA
  ทวิภาคีจะมีลักษณะครอบคลุมสาขาต่างๆ และเป็นไปในเชิงลึกมากกว่า
  อย่างไรก็ตาม ไทยก็ยังคงให้การสนับสนุนการเจรจาเปิดเสรีในกรอบพหุภาคี WTO
  และกรอบอาเซียนด้วยเช่นเดิม


การเตรียมความพร้อมของสถาบันการเงินไทย

  จาก
  การหารือกับภาคธุรกิจการเงินของไทยที่ผ่านมาเห็นว่า
  ยังต้องอาศัยระยะเวลาในการดำเนินการเตรียมความพร้อม
  และพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขัน เพื่อรองรับการเปิดเสรีที่จะเกิดขึ้น
  ดังกล่าวอีกระยะหนึ่ง
  ถึงแม้ว่าการเปิดเสรีการเงินจะทำให้มีการพัฒนาระบบการเงินในภาพรวมก็ตาม
  และผู้บริโภคอาจจะได้รับประโยชน์จากผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่หลากหลายก็ตาม
  แต่การเปิดเสรีจะต้องเป็นไปโดยคำนึงถึงการสร้างความแข็งแกร่งของธุรกิจการ
  เงิน และการวางมาตรการในการกำกับดูแลที่เหมาะสมของภาครัฐ
  และมีการเปิดเสรีอย่างเป็นขั้นเป็นตอน
  จึงจะทำให้ประเทศไทยได้รับผลประโยชน์จากการเปิดเสรีการเงินอย่างแท้จริง


ความคืบหน้าของการจัดทำ FTA

  ขณะนี้ไทยอยู่ระหว่างการเตรียมการเจรจาจัดทำ FTA
  รวมทั้งสิ้น 9 กรอบ (สหรัฐฯ ญี่ปุ่น ออสเตรเลีย จีน บาห์เรน อินเดีย
  BIMST-EC เปรู และนิวซีแลนด์)
  ความคืบหน้าที่ผ่านมาจะมุ่งเน้นการเจรจาการลดภาษีสินค้าเป็นหลัก
  สำหรับการเจรจาในสาขาการเงินที่ได้เริ่มดำเนินการแล้วมีเพียงกรอบ
  ไทย-สหรัฐฯ ไทย-ญีปุ่น และไทย-บาห์เรน โดยมีความคืบหน้าดังนี้

  ไทย-สหรัฐ สหรัฐฯ

  ได้ยื่นร่างความตกลงด้านการเงินฉบับแรกมาให้ฝ่ายไทยพิจารณา
  ซึ่งเป็นความตกลงมาตรฐานที่มีรูปเดียวกันกับความตกลงที่เคยมีแล้วของ
  สหรัฐฯ-สิงคโปร์ สหรัฐฯ-ชิลี เป็นต้น และขอใช้วิธีการเจรจาแบบ Negative
  List กล่าวคือ ให้ระบุเฉพาะสาขาบริการการเงินที่ต้องการสงวนไว้
  นอกจากรายการที่ระบุไว้จะถือว่าเปิดให้ดำเนินการได้หมด
  ซึ่งฝ่ายไทยกำลังอยู่ในระหว่างการพิจารณาความเหมาะสม

  ไทย-ญี่ปุ่น
  การจัดทำความตกลงหุ้นส่วนเศรฐกิจไทย-ญี่ปุ่น (Japan-Thailand Economic
  Partnership Agreement : JTEPA) มีข้อบทที่เกี่ยวข้องกับสาขาการเงิน 2 ข้อ
  คือ 1) ความร่วมมือทางด้านการเงิน (Financial Services Co-operation) และ
  2) การค้าบริการด้านการเงิน (Financial Services Liberalization)
  ซึ่งการเจรจาทั้ง 2 บท มีความคืบหน้ามาเป็นลำดับ
  โดยในเรื่องความร่วมมือด้านการเงินอาจได้ข้อสรุปในระยะเวลาอันใกล้นี้
  แต่ในเรื่องการบริการด้านการเงินนั้นอาจต้องใช้เวลาอีกระยะหนึ่ง
  เพื่อพิจารณาแนวทางการเจรจาให้ละเอียดรอบคอบ
  เพื่อบรรเทาผลกระทบต่อภาคการเงินของไทย
  และให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาระบบสถาบันการเงินฉบับล่าสุด

  ไทย-บาห์เรน
  บาห์เรนขอให้ไทยเปิดเสรีในสาขาธนาคารพาณิชย์ การประกันภัย และการร่วมทุน
  พร้อมกับได้ให้ความสนใจเป็นพิเศษในสาขาธนาคารอิสลาม
  ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการเจรจาในรายละเอียด

  หมายเหตุ สำหรับประเทศอื่นๆ นอกเหนือจาก 3 ประเทศดังกล่าวข้างต้นยังไม่มีการเริ่มเจรจาด้านการเงิน

Forum Timezone: Asia/Bangkok

Most Users Ever Online: 217

Currently Online:
5 Guest(s)

Currently Browsing this Page:
1 Guest(s)

Member Stats:

Guest Posters: 254

Members: 2316

Moderators: 10

Admins: 1

Forum Stats:

Groups: 2

Forums: 7

Topics: 410

Posts: 1422

Administrators: FundTalk: 678