Investment Talk – ลงทุนก่อนรวยกว่า

แชร์บทความนี้

ตามที่ได้เขียนบทความเรื่อง “ชีวิตคือการลงทุน” (http://fundmanagertalk.com/investment-talk-life-is-investment/) ไว้เมื่อหลายเดือนก่อน  วันนี้มาคิดดูว่า จะถ่ายทอดให้ท่านผู้อ่านเห็นประโยชน์และพลังของการลงทุนอย่างชัดเจนได้อย่างไร จึงได้ลองสร้างสถานการณ์ของการลงทุนระยะยาว 40 ปี (สมมติเริ่มทำงานอายุ 20 ปี เกษียณอายุ 60 ปี รวมเวลาทำงาน 40 ปี) ในสินทรัพย์ประเภทต่างๆ โดยลองคำนวณใน 3 สถานการณ์คือ 1) มีเงินก้อนมาอยู่แล้ว 1,000,000 บาท 2) เริ่มต้นจากศูนย์แต่เก็บเงินไว้ลงทุนได้ปีละ 60,000 บาท (เดือนละ 5,000 บาท) และ 3) เริ่มต้นจากศูนย์แต่เก็บเงินไว้ลงทุนได้ปีละ 120,000 บาท (เดือนละ 10,000 บาท) โดยมีปัจจัยที่สำคัญคือเงินเฟ้อที่จะลดทอนมูลค่าที่แท้จริงของเงินลงทุน ปรากฎว่าได้ผลออกมาน่าสนใจมาก ดังนี้

1) มีเงินก้อนมาอยู่แล้ว 1,000,000 บาท

2) และ 3) เริ่มต้นจากศูนย์ แต่นำเงินมาลงทุนได้ปีละ 60,000 บาท และ 120,000 บาท ตามลำดับ

ข้อมูลข้างต้นแสดงให้่เห็นว่า

• การฝากเงินหรือการลงทุนใดซึ่งให้ผลตอบแทนต่ำว่าอัตราเิงินเฟ้อ เป็นการทำให้เงินด้อยค่าลงไปมาก
• ไม่ว่าท่านจะมีเงินก้อนมาอยู่แล้ว หรือทยอยสะสมเงินลงทุนเริ่มจากตัวเปล่า หากมองกันยาวๆ ก็สามารถมีความมั่งคั่งเพิ่มขึ้นได้ไม่แพ้กัน
• การลงทุนที่ให้ผลตอบแทนสูง จะส่งผลให้ความมั่งคั่งเพิ่มขึ้นได้อย่างทวีุคูณในระยะยาว

ทั้งนี้ ข้ิอมูลตัวเลขต่างๆ ที่ยกมา เป็นการยกมาจากจุดหนึ่งของเวลา ซึ่งในแต่ละช่วงก็จะให้ค่าเฉลี่ยไม่เท่ากัน และไม่อาจประกันตัวเลขในอนาคตได้เลย ดังนั้นใจความของบทความนี้ จึงไม่ได้อยู่ที่ตัวเลขว่าจะคำนวณออกมาได้เท่าไร แต่อยู่ที่การชี้ให้เห็นคุณค่าและมูลค่าของการดูแลเงินทองให้งอกเงยในระยะยาว รวมทั้งประโยชน์ของการเริ่มต้นเร็วตั้งแต่วันนี้
.
หวังว่าบทความนี้จะเป็นแรงบันดาลใจให้เริ่มลงทุน ไม่ว่าท่านจะมีเงินทุนประเดิมอยู่แล้ว หรือยังไม่ได้เริ่มลงทุนเลยก็ตาม อย่างไรก็ดี ต้องไม่ลืมว่าการลงทุนมีความเสี่ยงอยู่คู่กันเสมอ แต่ความเสี่ยงที่ร้ายแรงกว่าคือการไม่กล้าลงทุนใดๆ และการไม่รู้จริงในสิ่งที่ลงทุนต่างหาก.
.
ข้อมูลอ้างอิง
Facebook Comments

แชร์บทความนี้
คุณ ศกุนพัฒน์ จิรวุฒิตานันท์ (SJ, Keng) ปัจจุบันทำงานด้านการลงทุนอยู่ที่บริษัทเงินทุน กรุงเทพธนาทร จำกัด (มหาชน) (Bangkok First Investment & Trust Public Company Limited หรือ "BFIT") ในตำแหน่ง Head of Investment Advisory Department ดูแลงานระดมทุนของบริษัท ควบกับตำแหน่ง Investment Committee ดูแลเงินลงทุนในหุ้น กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ ตราสารหนี้ และบริหารสภาพคล่องของธุรกิจผ่านธุรกรรมในตลาดเงิน ในด้านคุณวุฒิ สอบผ่านหลักสูตร Certified Investment & Securities Analyst Level 2 (CISA II) ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. ให้เป็นนักวิเคราะห์การลงทุนปัจจัยพื้นฐานด้านหลักทรัพย์ และผู้แนะนำการลงทุนด้านตลาดทุน รวมถึงได้รับอนุญาตจากสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย ให้เป็นผู้ค้าตราสารหนี้ขึ้นทะเบียน SJ สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี จากคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และระดับปริญญาโท (MBA, Finance) จาก The University of Western Australia และเคยทำงานวิเคราะห์สินเชื่อลูกค้าเกษตรอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ ที่ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
Posts created 24

Related Posts

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

Back To Top