InvestmentTalk – จิตวิทยากับการลงทุน (1)

InvestmentTalk – จัดพอร์ตลงทุนรับปีกระต่ายทอง
30/12/10
InvestmentTalk – จิตวิทยากับการลงทุน (2)
08/01/11

ชาตรี โรจนอาภา, CFA, FRM

ในทางปฏิบัติหุ้นก็เป็นสินค้าที่มีการซื้อขายเปลี่ยนมือกันเช่นเดียวกับสินค้าปกติ โดยนักลงทุนเป็นผู้กำหนดราคาของหุ้นตามอุปสงค์และอุปทานของนักลงทุนในแต่ละช่วงเวลาด้วยเหตุผลที่หลากหลาย เช่น ปัจจัยพื้นฐาน ปัจจัยเชิงเทคนิค การวิเคราะห์เชิงปริมาณ สภาพคล่อง หรือกระทั่งข่าวลือ ด้วยเหตุนี้ความเคลื่อนไหวของราคาหุ้นจึงมีส่วนถูกผลักดันด้วยจิตวิทยามวลชนของนักลงทุนอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ในเชิงวิชาการมีการศึกษาผลกระทบของปัจจัยด้านจิตวิทยามวลชนที่มีต่อราคาของหลักทรัพย์ที่รู้จักกันในชื่อ Behavioral finance ซึ่งเป็นที่แพร่หลายโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วง 4-5 ปีที่ผ่านมา

Behavioral finance เป็นศาสตร์ที่ว่าด้วยการนำเอาทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมทางสังคม อารมณ์ และความรู้สึกของมนุษย์มาอธิบายการตัดสินใจของนักลงทุนในสถานการณ์ต่างๆ รวมถึงผลกระทบของการตัดสินใจดังกล่าวที่มีต่อราคาสินทรัพย์ในแต่ละช่วงเวลา การศึกษาด้าน Behavioral finance ได้แสดงให้เห็นข้อโต้แย้งเกี่ยวข้องกับสมมุติฐานประสิทธิภาพของตลาดทุน (Efficient market hypothesis) พร้อมทั้งอธิบายถึงสาเหตุที่ทำให้ตลาดทุนไร้ประสิทธิภาพด้วยสาเหตุในด้านจิตวิทยา เช่น พฤติกรรมตอบสนองมากเกินไปหรือน้อยเกินไป (Over-react and Under-react) พฤติกรรมแห่ตามกัน (Herding effect) และพฤติกรรมการซื้อขายที่ไม่อ้างอิงปัจจัยพื้นฐาน (Noise trading) เป็นต้น ดังนั้นการศึกษา Behavioral finance จะทำให้นักลงทุนเข้าใจถึงพฤติกรรมการลงทุนที่ไม่สมเหตุสมผล ซึ่งจะช่วยปรับปรุงและพัฒนาวิธีการลงทุนของนักลงทุนให้ดียิ่งขึ้นได้

เนื่องด้วยงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับ Behavioral finance ทั้งเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพมีอยู่มากมาย ประกอบกับหัวข้อที่ทำการศึกษาก็มีอยู่อย่างกว้างขวาง เพื่อให้กระชับและง่ายต่อการเข้าใจผู้เขียนจึงขอยกเอาหัวข้อพฤติกรรมที่น่าสนใจและพบได้บ่อยในกลุ่มนักลงทุนบางข้อมาอธิบายแต่พอสังเขป

Overconfidence

บางครั้งนักลงทุนก็มีความเชื่อมั่นสูงเกินไป โดยมองโอกาสที่จะประสบความสำเร็จสูงกว่าความเป็นจริง สาเหตุอาจเกิดจากความสำเร็จของนักลงทุนในอดีตที่ผ่านมาหรือสภาพแวดล้อมของการลงทุนในขณะนั้น โดยส่วนใหญ่มักอยู่ในรูปของความเชื่อมั่นว่าตนสามารถหาข้อมูลที่ถูกต้อง แม่นยำ และความรวดเร็วกว่านักลงทุนทั่วไป หรือสามารถความตีความและนำข้อมูลที่มีอยู่ไปใช้ประโยชน์ได้ดีกว่านักลงทุนทั่วไป ความเชื่อมั่นที่มากเกินไปนี้จะส่งผลประทบต่อการตัดสินใจลงทุนของนักลงทุนในหลายประการดังต่อไปนี้

1) ประเมินความเสี่ยงของความผันผวนของราคาหลักทรัพย์ต่ำจนเกินไป ทำให้โดยพอร์ตการลงทุนมักมีความเสี่ยงมากกว่าที่นักลงทุนยอมรับได้ และผลลัพธ์จากการลงทุนก็มักจะอยู่นอกเหนือจากที่คาดการณ์

2) ประเมินความเสี่ยงไม่รอบด้าน ทำให้ระบุปัจจัยเสี่ยงที่กระทบกับการลงทุนไม่ครบถ้วน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อพิจารณาความเสี่ยงของตราสารที่มีความซับซ้อน เช่น ตราสารอนุพันธ์ (Derivatives) หรือหุ้นกู้อนุพันธ์ (Structured notes) เป็นต้น

3) เชื่อมั่นในการวิเคราะห์ พยากรณ์มากเกินไป ทำให้นักลงทุนขาดการติดตามการเปลี่ยนแปลงของปัจจัยต่างๆ และปรับปรุงข้อมูลให้ทันต่อเหตุการณ์ แม้ว่าความเป็นจริงที่ปรากฏจะผิดไปจากที่พยากรณ์อย่างมีนัยสำคัญก็ตาม ความเชื่อมั่นดังกล่าวทำให้พอร์ตการลงทุนจึงมักพบการลงทุนที่กระจุกตัวและมีการกระจายความเสี่ยงน้อยกว่าที่ควร

4) เชื่อว่าตนสามารถควบคุมสถานการณ์ต่างๆได้ และสามารถคาดการณ์เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นต่อไปได้อย่างแม่นยำ ส่งผลให้นักลงทุนมันมีพฤติกรรมซื้อขายหลักทรัพย์ถี่เกินความจำเป็น

พฤติกรรมดังกล่าวข้างต้นจะส่งผลให้การลงทุนขาดประสิทธิภาพ และมีความเสี่ยงมากกว่าที่ควร นักลงทุนจึงพึงระมัดระวัง และสำรวจตัวเองอย่างสม่ำเสมอว่ามีเชื่อมั่นมากเกินไปหรือไม่ โดยอาจสังเกตได้จากพฤติกรรมดังต่อไปนี้

1) หาข้อมูลประกอบการตัดสินใจลงทุนน้อยลง การตัดสินใจส่วนใหญ่มักอ้างอิงจากประสบการณ์

2) รับฟังความเห็นที่แตกต่างน้อยลง ให้ความสำคัญกับความเห็นของตนมากกว่าผู้อื่นเสมอ

3) หาข้ออ้างให้กับการตัดสินใจลงทุนหรือการพยากรณ์ที่ผิดพลาดมากกว่าหาสาเหตุที่ทำให้เกิด

4) ลงทุนในตราสารที่มีความผันผวนสูงขึ้น และลงทุนเกินตัวมากขึ้น (Leveraged)

5) พอร์ตการลงทุนกระจุกตัว และมีพฤติกรรมการซื้อขายบ่อยครั้ง

แม้ว่าความเชื่อมั่นมากเกินไปเป็นสิ่งที่ยากจะยอมรับ โดยเฉพาะอย่างยิ่งนักลงทุนที่มีประสบการณ์ยาวนาน หรือนักลงทุนที่เคยประสบความสำเร็จอย่างสูง แต่ความล้มเหลวที่เกิดขึ้นจากความเชื่อมั่นที่มากเกินไปอาจทำลายความสำเร็จที่เคยได้รับให้หมดไปได้อย่างรวดเร็ว การตั้งตนอยู่บนความไม่ประมาทจึงเป็นสิ่งที่นักลงทุนทุกคนพึงกระทำ

Roj
Roj
ชาตรี โรจนอาภา, CFA, FRM ผู้ก่อตั้งเพจ Indy Investor Forum จบการศึกษาระดับปริญญาตรีจาก คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมโยธา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และระดับปริญญาโท จากคณะพาณิชย์ศาสตร์และการบัญชี สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คุณชาตรีเริ่มต้นการทำงานในสายการเงินในตำแหน่ง Management Trainee บมจ.ธนาคารกรุงไทย เมื่อปี 2546 ก่อนจะเริ่มต้นการทำงานในด้านการบริหารกองทุนในตำแหน่งผู้ช่วยผู้จัดการกองทุน ฝ่ายกองทุนผสม บลจ. กสิกรไทย ในปี 2548 ก่อนย้ายไปดำรงตำแหน่ง ผู้จัดการกองทุน ฝ่ายตราสารทุน บลจ.เอ็มเอฟซี เมื่อปี 2551 และปัจจุบันดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ ฝ่ายกลยุทธ์การลงทุน บลจ. ไทยพาณิชย์ คุณชาตรีมีประสบการณ์บริหารจัดการกองทุนตราสารทุน ทั้งในรูปแบบกองทุนรวม กองทุนส่วนบุคคลและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ มีความสนใจการลงทุนในตราสารหนี้ สินค้าโภคภัณฑ์ และตราสารอนุพันธ์ต่างๆ นอกจากนี้คุณชาตรียังมีประสบการณ์เป็นอาจารย์พิเศษให้กับ ม.วลัยลักษณ์ ม.หอการค้าไทย และ ABAC อีกด้วย

14 Comments

 1. FundTalk says:

  ยินดีต้อนรับคุณชาตรี, author คนใหม่แห่ง fundmanagertalk.com นะครับ

  เตรียมพบกับบทความดี ๆ อีกเร็ว ๆ นี้

  ปล. ถ้าคุณชาตรีพอมีเวลาว่างเชิญไปร่วมแชร์ความรู้ กันในเวบบอร์ด http://fundmanagertalk.com/forum/ ด้วยนะครับ ^^

 2. proudofTHAI says:

  เขียนดีครับ แต่ขาดสีสันไปนิดนึง

  บทความแนวนี้ทำให้นักลงทุนเข้าใจตัวเองมากขึ้น

  จะติดตามบทความต่อไปนะครับ

  ขอบคุณครับ

 3. Roj says:

  ขอบคุณสำหรับคำติชมครับ จะได้เป็นกำลังใจให้เขียนบทความต่อไป

  ผมยังมีบทความในกรุที่เคยเขียนแล้วไม่ค่อยมีคนได้อ่าน มาลงได้เรื่อยๆครับ

  ปล.บทความที่โพสต์ทุกบทความถือว่าเป็นการแลกเปลี่ยนความเห็นกับคนอื่นๆ

  ใครไม่เห็นด้วยก็ยินดีจะรับฟังและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันครับ

  ไม่ได้ทำเพื่อการค้าหรือหากำไร ถ้าใครอ่านแล้วคิดว่าดีจะไปเล่าต่อผมก็ยินดีครับ

  • prasong says:

   จะขวนเขียนพ็อกเก็ตบุ๊คเกี่ยวกับจิตวิทยาการลงทุน ไม่ทราบว่าสนใจไหมครับ ติดต่อได้ทที่ prasong474@gmail.com ครับ

 4. proudofTHAI says:

  ยินดีคับ 🙂

 5. Kwan Chernkwan says:

  อยากกด Like สักร้อยที ถ้าว่างช่วยเขียนเรื่อง Fundamental Analysis VS Technical Analysis หน่อยค่ะ อยากอ่านค่ะ ขอบคุณค่ะ

  • Roj says:

   ครับ ผมกำลังมีความคิดจะเขียนบทความเพิ้่มครับ หัวข้อก็มีแล้ว แต่เวลายังไม่มีซะที หัวข้อที่คุณพูดถึงก็น่าสนใจครับ ไว้ผมจะลองหาเวลาเรียบเรียงและเขียนดู

 6. nares8888 says:

  ขอบคุณครับ ^__^.,

 7. bfnklfecix says:

  InvestmentTalk – จิตวิทยากับการลงทุน (1) – Fund Manager Talk
  bfnklfecix http://www.g1uo14kuf9mx8j3u5o63d549qsx0837as.org/
  [url=http://www.g1uo14kuf9mx8j3u5o63d549qsx0837as.org/]ubfnklfecix[/url]
  abfnklfecix

 8. InvestmentTalk – จิตวิทยากับการลงทุน (1) – Fund Manager Talk

 9. InvestmentTalk – จิตวิทยากับการลงทุน (1) – Fund Manager Talk

 10. I鈥檝e noticed that Aussie blogger Mark Richardson of Oz Conservative has recently gone private, which is a shame considering he鈥檚 been posting regularly since 2004 and serving as the Australian Auster.
  yeezy boost 350 v2

 11. New Era Hats says:

  Half-time: tajik free-kick stroke, the green 1-0 down
  New Era Hats

 12. I simply want to mention I’m all new to blogs and actually enjoyed you’re website. Most likely I’m planning to bookmark your website . You surely come with incredible article content. Cheers for sharing with us your webpage.
  adidas nmd womens

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *