FundTalk – การจัดอันดับผลประกอบการกองทุนรวมกับ Morningstar Thailand

วันนี้ขอเล่าให้ฟัง ถึงเวบไซต์ http://morningstarthailand.com ซึ่งเป็นแหล่งรวมข้อมูลผลประกอบการกองทุนรวมในประเทศไทย ที่ครบถ้วนที่สุดแห่งหนึ่ง   เมนู Funds Quick Rank (http://tools.morningstarthailand.com/th/fundquickrank/default.aspx) เป็นเมนู ที่ใช้สำหรับดูอันดับผลตอบแทนครับโดยที่เราสามารถเลือกการจัดอันดับได้หลาย แบบ ทั้งแยกตามแต่ละบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน, แยกตามประเภทกองทุนตามสมาคมบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน, แยกตามประเภทสินทรัพย์ และแยกตามประเภทกองทุนแบ่งตามแบบ Morningstar นอกจากนี้ยังสามารถเลือกดูได้หลายมุมมอง ดังนี้ ภาพรวม – แสดงจำนวนดาวที่ได้รับจากมอนิ่งสตาร์ (Morningstar Rating) และผลตอบแทนนับแต่ต้นปี ผลตอบแทนระยะสั้น – ดูผลตอบแทน 1 วัน, 1 สัปดาห์, 1 เดือน, 3 เดือน, 6 เดือน ...