InvestmentTalk – 3 จริตของกำไร กับการเติบโตของราคาหุ้น

การลงทุนในหุ้น คือการร่วมเป็นเจ้าของธุรกิจ การเป็นเจ้าของธุรกิจวัดปริมาณได้ที่ส่วนของเจ้าของ ส่วนของเจ้าของ (Shareholder’s Equity) เติบโตขึ้นได้ด้วยการทำธุรกิจแล้วมีกำไร ธุรกิจที่มีกำไร ส่วนของเจ้าของก็จะเติบโตขึ้น ดังสมการพื้นฐานที่ว่า         ส่วนของเจ้าของ ณ สิ้นปีที่แล้ว + กำไรปีนี้ (- จ่ายปันผล ถ้าจ่าย) = ส่วนของเจ้าของ ณ สิ้นปีนี้ กำไรเกิดจาก รายได้ที่สูงกว่าต้นทุนและรายจ่ายต่างๆ ธุรกิจที่มีรายได้สูงขึ้น แต่ต้นทุนและรายจ่าย “สูงขึ้นน้อยกว่า” หรือ “คงที่” หรือ “ลดลง” เท่ากับว่าอัตรากำไรก็จะสูงขึ้น ส่วนของเจ้าของก็จะเติบโตแบบมีอัตราเร่ง ราคาหุ้นในตลาด แปรตาม “แนวโน้ม” และ ...