EconomicTalk – คุณว่ารัฐบาลควรกู้หรือไม่ ?

InvestmentTalk – เข้าใจกองทุนบำนาญ (บ้าง…)
23/08/09
InvestmentTalk – พันธบัตรไทยเข็มแข็ง น่าลงทุนหรือไม่
23/08/09

เมื่อวันก่อนผมนั่งแท็กซี่กลับบ้าน พี่คนขับบ่นให้ฟังว่ารัฐบาลนี้เป็นแต่กู้เงิน ทำอย่างอื่นไม่เป็น เช่นเดียวกับที่ผมได้รับทราบจากสื่อต่าง ๆ กระแสสังคมตอนนี้กำลังต่อต้านการกู้เงินของรัฐบาลค่อนข้างหนัก ทั้งหมดเป็นที่มาของบทความในวันนี้ครับ ผมจะพยายามชี้ให้เห็นข้อดีข้อเสีย ความเหมาะสมของรัฐบาลในการที่จะกู้เงิน ก่อนที่ท่านจะตัดสินใจเห็นด้วย หรือไม่เห็นด้วยกับการกู้เงินของรัฐบาลครับ

รายได้ และรายจ่ายของรัฐบาล

ราย ได้ของรัฐบาลมาจากภาษีที่เก็บจากประชาชนในหลายช่องทาง ไม่ว่าจะเป็นภาษีเงินได้บุคคลที่เก็บจากรายได้ที่อยู่ในระบบ ภาษีนิติบุคคลเก็บจากบริษัทจดทะเบียนที่มีกำไร ภาษีมูลค่าเพิ่มที่เก็บจากการบริโภค ภาษีศุลกากรที่เก็บจากการนำเข้าส่งออก ฯลฯ หากผมตั้งคำถามว่าใครเสียภาษีเยอะ คำตอบคือผู้ที่มีรายได้เยอะไม่ว่าจะเป็นบุคคลธรรมดาหากรายได้เยอะก็ต้องเสีย ภาษีในฐานที่สูง โดยสูงสุดถึง 37% สำหรับนิติบุคคลที่กำไรเยอะก็ย่อมต้องเสียภาษีเยอะเช่นกัน สรุปสั้น ๆ คือภาษีเก็บจากคนรวย หรือบริษัทที่รวยครับ ยิ่งรวยมากก็ยิ่งเสียภาษีมาก ในอนาคตก็กำลังมีการผลักดันในเรื่องของภาษีมรดก และภาษีที่ดิน ซึ่งก็ยังคงอยู่ในหลักการเก็บภาษีจากคนรวยเช่นกัน

รายจ่ายของรัฐบาล แบ่งออกเป็นสองส่วนหลักคือ รายจ่ายประจำ และรายจ่ายลงทุน รายจ่ายประจำโดยมากจะไม่ก่อให้เกิดผลผลิต เช่นเงินเดือนของข้าราชการทั่วประเทศ ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานทั่วไป การบริการชุมชนและสังคม การเตรียมความพร้อมสำหรับป้องกันประเทศ ฯลฯ ส่วนรายจ่ายลงทุนโดยมากจะเป็นรายจ่ายที่ก่อให้เกิดผลผลิตและเสริมสร้างการ เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอนาคต เช่นโครงการรถไฟฟ้า การสร้างเขื่อนเพื่อผลิตไฟฟ้า เป็นต้น

การกู้เงินของรัฐบาลเกิดขึ้นเมื่อใด และจะใช้คืนเงินกู้ได้อย่างไร
เช่น เดียวกับประชาชนเวลาจะกู้ หรือคืนเงินกู้ครับ รัฐบาลจะมีความจำเป็นต้องกู้เมื่อรายได้น้อยกว่ารายจ่าย และการใช้คืนเงินกู้ก็กลับข้างกันคือเมื่อรัฐบาลสามารถหารายได้มากกว่าราย จ่าย ก็สามารถนำส่วนที่เหลือมาใช้คืนเงินกู้ได้ครับ ในทางปฏิบัติจะมีการตั้งเป็นงบประมาณล่วงหน้าปีต่อปีครับ ถ้ารัฐบาลตั้งงบประมาณขาดดุลเมื่อใด หมายถึงใช้จ่ายมากกว่ารายรับที่เป็นภาษี ส่วนที่ขาดไปก็ต้องทำการกู้ครับ ไม่ว่าจะกู้จากในประเทศหรือนกประเทศ กลับกันถ้าเป็นงบประมาณแบบเกินดุลก็คือการใช้คืนเงินกู้ในอดีตไปในตัว ข้อเท็จจริงหนึ่งที่ควรทราบคือรัฐบาลไม่ว่าจะภายใต้การนำของพรรคไหน ต่างก็มีการกู้เงินมาทุกยุคทุกสมัยครับ กล่าวได้คือเมื่อใดที่ตั้งงบประมาณขาดดุล เมื่อนั้นต้องมีการกู้เกิดขึ้นแน่นอนครับ

เมื่อไหร่ที่ควรกู้

ตาม หลักการที่ประพฤติปฏิบัติกันเป็นสากล ประเทศควรกู้หรือตั้งงบประมาณขาดดุลเวลาเศรษฐกิจตกต่ำ และควรใช้คืนเงินกู้หรือตั้งงบประมาณเกินดุลเวลาเศรษฐกิจขยายตัวดี เวลาที่เศรษฐกิจตกต่ำ แน่นอนว่าภาษีจะเก็บได้น้อยเพราะประชาชนมีรายได้น้อยลง บริโภคน้อยลง บริษัทก็มีกำไรน้อยลง ภาวะแบบนี้รัฐบาลควรตั้งนโยบายแบบขาดดุล คือรายจ่ายมากกว่ารายรับ ซึ่งสุทธิแล้วเท่ากับเป็นการอัดฉีดเงินเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ แล้วเวลาที่เศรษฐกิจอยู่ในวัฏจักรขาขึ้น รัฐบาลก็ควรตั้งงบเกินดุลเพื่อชะลอความร้อนแรงของเศรษฐกิจ และนำภาษีที่ได้รับมากเกินรายจ่ายมาชำระหนี้ที่ก่อไว้ในอดีต คุณล่ะครับคิดว่าเศรษฐกิจตอนนี้อยู่ในภาวะใด ขาขึ้นหรือขาลง และรัฐบาลควรกู้เงินเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจหรือเปล่า

วินัยการคลัง และหนี้สาธารณะ

กฎหมาย ได้ระบุไว้ถึงเพดานการกู้เงินของรัฐบาลจะต้องไม่เกินร้อยละ 20 ของรายจ่ายประจำปี เป็นที่ชัดเจนว่าเงินกู้ 8 แสนล้านบาทที่รัฐบาลดำริขึ้นนั้นเกินร้อยละ 20 อย่างแน่นอน รัฐบาลจึงกระทำผ่านกฎหมายกู้เงินฉุกเฉิน 2 ฉบับ ซึ่งการกู้เงินย่อมนำไปสู่หนี้สาธารณะที่เพิ่มขึ้น โดยปัจจุบันตัวเลขหนี้สาธารณะของไทยอยู่ที่ประมาณร้อยละ 40 ของขนาดเศรษฐกิจ (GDP) โดยหากกู้เงินทั้ง 8 แสนล้าน จะทำให้ตัวเลขขึ้นไปที่ประมาณร้อยละ 60 ของ GDP ซึ่งสูงกว่าระดับกรอบความยั่งยืนทางการคลังเป้าหมายที่ตั้งไว้ไม่เกินร้อยละ 50 แต่หากเปรียบเทียบกับหลายประเทศ ยังนับว่าตัวเลขหนี้สาธารณะยังอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ เช่น ญี่ปุ่นและสหรัฐฯ อยู่ที่ประมาณ 100% เข้าไปแล้ว

รัฐบาลกู้ ใครได้ประโยชน์ ใครเป็นคนชำระหนี้

ประเด็น นี้ต่างกันชัดเจนระหว่างเวลาประชาชนเป็นหนี้ กับรัฐบาลเป็นหนี้ กรณีประชาชนกู้เงินไปใช้จ่ายเช่น กู้เงินกองทุนหมู่บ้าน กู้เงินธกส. เวลาต้องใช้เงินคืน ผู้กู้เงินย่อมต้องเป็นผู้ชำระ ง่าย ๆ คือกรณีประชาชนกู้เงิน ใครกู้ ใครเอาเงินไปใช้ คนนั้นต้องเป็นคนจ่าย ต่างกับกรณีที่รัฐบาลกู้เงินไม่ว่าจะไปใช้จ่ายในเรื่องใดก็ตาม ซึ่งโดยมากหลัง ๆ ก็มักจะเป็นโครงการประชานิยมที่ช่วยคนรายได้น้อย เช่น เช็คช่วยชาติ เงินบำนาญผู้สูงอายุ ประกันราคาพืชผล แต่กรณีรัฐบาลกู้ ผู้ที่ใช้คืนเงินกู้หลัก ๆ คือผู้ที่เสียภาษีเยอะ ง่าย ๆ คือนำภาษีจากคนรวยไปช่วยคนจน ซึ่งเป็นกลไกสำคัญกลไกหนึ่งที่ช่วยในเรื่องการกระจายรายได้

แปลกแต่ จริงครับที่เวลารัฐบาลทำโครงการให้ประชาชนกู้เงิน ซึ่งโดยมากเป็นผู้มีรายได้น้อย เกิดเป็นหนี้สินภาคครัวเรือน ประชาชนที่ได้กู้ส่วนใหญ่มีความสุข รู้สึกว่าได้รับโอกาส ทั้ง ๆ ที่ทำให้ตัวเองเป็นหนิ้เป็นสิน ขณะที่เวลารัฐบาลจะกู้ ซึ่งผู้ต้องชำระคืนเงินกู้คือคนหรือบริษัทที่เสียภาษี ยิ่งรวยมากยิ่งต้องเสียภาษีมาก กลับเกิดกระแสต่อต้านจากประชาชนส่วนใหญ่ที่เสียภาษีน้อย แต่เป็นผู้ได้ประโยชน์หลักจากการจับจ่ายของรัฐบาล

คุณล่ะครับคิดว่ารัฐบาลควรกู้หรือไม่ ?

โดย เจษฎา สุขทิศ,CFA.
ผู้จัดการกองทุน, บลจ.อยุธยา จำกัด

FundTalk
FundTalk
คุณเจษฎา สุขทิศ, CFA | Twitter: @FundTalk | Line ID: @Jessada ปฏิบัติหน้าที่เป็นกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่การลงทุน หรือ “CIO” ที INFINITI Global Investors โดยคุณเจษฎา มีประสบการณ์ยาวนานในสายงานผู้จัดการทุน มีความเชี่ยวชาญในการลงทุนในหุ้น ตราสารหนี้ กองทุน และการจัดพอร์ตการลงทุนในสินทรัพย์ทั่วโลก (Global Asset Allocation) โดยก่อนที่จะมาก่อตั้ง บลน.อินฟินิติ คุณเจษฎา ปฏิบัติหน้าที่เป็นประธานเจ้าหน้าที่การลงทุนที่ บลจ. ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล นอกจากนี้คุณเจษฎา ยังรับหน้าที่เป็นวิทยากรให้กับมหาวิทยาลัย และหน่วยงานต่าง ๆ ในตลาดทุน และการให้ความรู้เรื่องการลงทุนผ่านการเขียนบทความ /บล็อก ในหนังสือพิมพ์หลายฉบับ, settrade.com, FundManagerTalk.com และ jessada.net

36 Comments

 1. Anonymous says:

  เรื่องรัฐบาลควรกู้เงินหรือไม่นั้น คำตอบที่ได้จากสังคมคงหลากหลาย มีทั้งฝ่ายที่เห็นด้วยและไม่เห็นด้วย ในภาวะเศรษฐกิจแบบนี้ รัฐบาลส่วนมากในโลกก็ตั้งงบแบบขาดดุล ผมจึงไม่มีปัญหาว่ารัฐบาลไทยจะกู้เงินจำนวนมหาศาล แต่ผมมีคำถามว่ารัฐบาลกู้เงินไปทำอะไร? จัดลำดับความสำคัญของการใช้เงินกู้อย่างไร? ทำอย่างไรเงินกู้จำนวนมหาศาลจะถูกใช้ไปอย่างมีประสิทธิภาพ? ก่อนที่จะกู้เงิน รัฐบาลอภิสิทธิ์ได้คิดวางยุทธศาสตร์ประเทศในระยะยาวแล้วใช่หรือไม๋?

  วิกฤตการเงินและเศรษฐกิจโลกเที่ยวนี้ กลบข่าวสำคัญเรื่องอื่นๆไปพอสมควร เช่น วิกฤตอาหาร วิกฤตพลังงาน วิกฤตสังคม และวิกฤตสิ่งแวดล้อม

  เรื่องวิกฤตพลังงาน น้ำมันราคาสูงลิบจะกลับมาแน่นอนในไม่ช้า รัฐบาลได้คิดวางยุทธศาสตร์การสร้างพลังงานทางเลือกในไทยอย่างไร?

  เรื่องวิกฤตสังคม ทำอย่างไรจะลดจำนวนคนยากจนในประเทศไทย ทำอย่างไรจะลดช่องว่างระหว่างคนจนและคนรวย? จะปฏิรูปภาคเกษตรอย่างไรให้ชาวนา/ชาวไร่/ชาวสวน มีอำนาจซื้อมากขึ้น?

  ผมยกตัวอย่าง 2 วิกฤตนี้ขึ้นมา เพื่อให้รัฐบาลตระหนักว่า เงินทุกบาททุกสตางค์นั้นต้องใช้อย่างมีประสิทธิภาพ ต้องคิดไกล-มองยาว ต้องใช้เพื่อสร้างอนาคตของประเทศไทย ไม่ใช่เอาเงินมาปู้ยี่ปู้ยำกับโครงการที่ไม่มีประสิทธิภาพในระยะสั้น

  ไม่เช่นนั้น เงินกู้ก็อาจทำให้ประเทศไทยกู่ไม่กลับ…

 2. Humphrey says:

  Reply คุณพยุงศักดิ์

  "เงินกู้ก็อาจทำให้ประเทศไทยกู่ไม่กลับ…"

  ชอบประโยคนี้มากกก

 3. Anonymous says:

  แหมฟังคุณพยุงศักดิ์และคุณเจษฎา เม้าท์กันมันส์และดุเดือด ผมเลยปิ้งไอเดีย นโยบาย หนึ่งเกี่ยวกับคนยากจน โดยดูดเงินจากภาษีจากผู้มีอันจะกินโดยผู้มีอันจะกินก็ต้องได้ประโยชน์ด้วยผ่านเครื่องมือคือ "การบริจาค" ดังนี้ สมมตินะครับ หากเดิมผู้มีอันจะกิน (คนรวย)มีรายได้ 100 บาทต้องเสียภาษี 37 บาท หากรัฐบาลประกาศให้การบริจาคสามารถหักลดฐานภาษีได้ในอัตราที่ดึงดูดใจ เช่นหาก คนรวยยอมบริจาค 10 บาท แล้วเสียภาษี เหลือสัก 25 บาท ผมเป็นคนรวยก็จะบริจาคเพราะเหลือเงินมากขึ้น 2 บาท รัฐบาลจัดเก็บรายรับได้ลดลง 12 บาท (ซึ่งเราก็คิดว่ารํฐบาลไม่ได้จัดการอย่างมีประสิทธิภาพอยู่แล้วนี่ครับ) หากแต่ปัญหาคือใครจะเป็นคนจัดการ 10 บาทที่ได้มาช่วยคนจนละครับ (ในความคิดผมควรให้อบต.จัดการไป)ตัวเลขดังกล่าวสมมติขึ้น หากลอง x 100,000 บาท อาจได้โมเดลที่ตรงความจริงมากขึ้นนะครับ หลักการนี้ประยุกต์ได้ทุกวัตถุประสงค์และอาจเป็นองค์กรระดับรัฐอื่นครับ ผมว่าเป็นการ decentrallization อย่างนึงครับ

 4. FundTalk says:

  idea แปลกดีครับ คุณ ณธีัพัฒน์

  แต่มี comment นิดนึงครับ

  จริง ๆ ถ้าบริหารจัดการให้ดีภาษีก็คือการกระจายรายได้จากคนรวยไปสู่คนจนครับ (มันขึ้นอยู่กับการจัดการ และความสุจริต)

  บริจาค 10 บาท แต่ประหยัดภาษีได้ 12 บาท กลายเป็นว่าคนรวยจะรวยขึ้นรึเปล่าครับ ^_^

 5. Anonymous says:

  อ่านดูแล้วน่าชื่นชมคนรวยที่รับหนี้สาธารณะแทนคนจนนะคะ

  แต่ดูเหมือนจะไม่ได้เจาะลึกว่าคนรวยมีรายได้มาจากไหน (เงินทองไม่ได้หล่นมาจากฟ้าใช่ไหมคะ)

  ถ้าคนไทยส่วนใหญ่จน แต่คนไทยส่วนใหญ่ทานข้าว ผัก ไข่ เนื้อสัตว์ ที่ไม่ได้ปลูกได้เลี้ยงเอง คนไทยจ่ายค่าอุปโภคบริโภค จ่ายค่าพลังงาน คนไทยเกือบทุกคนมีโทรศัพท์มือถือ และจ่ายค่าโทรศัพท์ทุกครั้ง พอจะนึกออกบ้างไหมคะ ว่าเงินที่จ่ายออกทั้งหมดนั้นไปอยู่ที่ไหน ลองกลับไปทบทวนดูหน่อยดีไหมคะ ว่าลึกๆ แล้ว เงินทุกสตางค์ที่เป็นรายได้ของคนรวยนั้นได้มาจากใคร

 6. FundTalk says:

  ขอบคุณสำหรับ comment คุณศรีศุกร์ครับ

  เจตนาผมมิได้ต้องการชื่นชมคนกลุ่มไหนเป็นพิเศษ และบทความนี้ไม่ได้เกี่ยวข้องกับรายได้ของคนรวยครับ ผมเพียงแต่อธิบายข้อเท็จจริงเกี่ยวกับโครงสร้างรายได้-รายจ่ายของภาครัฐ และนโยบายการคลังแต่ละประเภทเท่านั้น

  กรุณาอย่าตีความว่าในใจผมคิดอะไรเลยนะครับ เพราะผมไม่ได้คิดอะไรจริง ๆ

 7. Anonymous says:

  ขอแสดงความคิดเห็นบ้างนะครับ

  ผมเป็นคนนึงที่สนับสนุนการกู้เงินนะครับ แต่สิ่งที่สำคัญของการกู้เงินสำหรับผมก็คือ ประสิทธิภาพ จากการใช้เงิน ซึ่งผมคิดว่าประเทศชาติน่าจะได้อะไรมากกว่านี้มากจากการใช้เงินจำนวนมหาศาล แต่ผมยังมองไม่เห็นอะไรเลย เสมือนครอบครัวหนึ่งจะไปกู้เงินมาซื้อรถ BMW แต่กลับได้ BMX และก็ต้องมาผ่อนเงินเป็นล้าน

  การคืนเงินผมรู้สึกว่าจะได้ยินคำว่ากู้มาปิดหีบบ่อยนะครับ คือลองคิดดูเล่นๆนะครับ หากรัฐบาลกู้เงินมาแล้วไม่สามารถจ่ายคืนได้จะทำอย่างไรหากใช้เงินไม่มีประสิทธิภาพ คำตอบก็คือกู้ต่อไป ถ้าหากเกิดการกู้มาปิดหีบเรื่อยๆจนเป็นวงจรจะเกิดอะไรขึ้น สัดส่วนหนี้สินต่อGDPจะไปที่เท่าไหร่ไม่รู้ ณู้แต่ว่าเกิดวิกฤตแน่นอน

  สุดท้ายผมขอฝากไว้ว่า เงิน 100 บาท ของคนรวยกับคนจน มีค่าไม่เท่ากันนะครับ คนรวยเสียภาษีมาก แต่ ไม่ได้หมายความว่าคุณค่าเงินของคนรวยจำนวนมากกว่าจะมีคุณค่ามากกว่าเงินจำนวนน้อยของคนจน

 8. xjkkykj says:

  EconomicTalk – คุณว่ารัฐบาลควรกู้หรือไม่ ? – Fund Manager Talk
  xjkkykj http://www.g94suv46vnlrq46c90k2n7kw9902d7o0s.org/
  [url=http://www.g94suv46vnlrq46c90k2n7kw9902d7o0s.org/]uxjkkykj[/url]
  axjkkykj

 9. As duplicate Rolex timepieces are usually the latest goods if I ask for techniques I am aware, many blogs will propose us using reproduction Rolex wristwatches.
  best replica cartier watches

 10. 鐢g祵銉嬨儱銉笺偣銇級銈娿伨銇椼仧銆傦嫉锛诧棘銈掋偗銉儍銈仐銇︺伩銇︺亸銇犮仌銇勩€?
  simply click the following post

 11. You’ll be able to then play within the rooms of your selection.
  ultra boost adidas

 12. When will i put alternative widgets to help complimentary wordpress blog?
  beats headphones

 13. 1、 ”王明也说。 近日,提高罚款额度。加强税收专业化管理;通过利用板材行业监控系统的“三控”预警数据进行核查评估分析,为赣州提供了“内陆”变“前沿”的千载良机。没有形成以人为本。由于年会市场业绩下滑,也有到德国去学习。在中国机械工业联合会4月14日召开的专家委会商会上,要求家化的产品将更体现市场需求。

 14. It is perfect day to produce some intentions for the possible future. I’ve browsed this posting and if I can, I desire to suggest you some significant tips and advice.
  adidas zx flux

 15. 1、 但在优土、爱奇艺、腾讯视频等对手的围攻下,

 16. Travel Spot says:

  An impressive share, I just given this onto a colleague who was doing a little analysis on this. And he in fact bought me breakfast because I found it for him.. smile. So let me reword that: Thnx for the treat! But yeah Thnkx for spending the time to discuss this, I feel strongly about it and love reading more on this topic. If possible, as you become expertise, would you mind updating your blog with more details? It is highly helpful for me. Big thumb up for this blog post!

 17. kyrie 2 says:

  Knight hero with title “upset” Walton: he has been with me repeat 3 to 1
  kyrie 2

 18. I just want to mention I am newbie to blogging and actually savored this blog site. Almost certainly I’m want to bookmark your site . You really have wonderful well written articles. Thank you for sharing your blog site.
  lebron soldier 10

 19. This really answered my problem, thank you!

 20. Into the second array also?Durant: I should be the best
  ultra boost adidas

 21. 2、 2017年建成5000个以上WiFi接入点并实现一批公共领域WiFi点免费接入。对重要路段的井盖实时监控,而太仓港板材交易也将争取入住渤海交易所,水表作为水利工程中不可或缺的设备之一,另外在自主创新和引进国外技术方面使我们的食品包装机械制造能力迅速飞跃,对欧洲和非洲地区出口出现下降,下一步的自动化就难以为继了。拥有广阔的市场发展前景,快速及时传递行业信息。

 22. adidas boost says:

  The media who: a review of the history of ten points flash straight after Michael Jordan Only one active service
  adidas boost

 23. cartierlovejesduas Amigo, comecei a ter o seguinte problema depois de desbloquear o bootloader e tentar fazer o root no meu razr HD. “Seu Cartão Sim Não Permite Conexão Com Esta Rede”
  imitation bague cartier fiancaille

 24. Vimpex says:

  Thank you for the good writeup. It in fact was a amusement account it. Look advanced to more added agreeable from you! By the way, how can we communicate?

 25. cartierlovejesduas Canada Day is celebrated on July 1st every year in Canada. It will be very easy to lose track of things when they are packed into similar looking boxes. Keep in mind that some transfers or new services may require additional deposits.
  bracelet cartier or rose imitation

 26. curry 2 says:

  A person essentially help to make seriously posts I’d state. That is the very first time I frequented your website page and so far? I surprised with the research you made to make this particular put up extraordinary. Great job!
  curry 2

 27. When I originally commented I clicked the -Notify me when new comments are added- checkbox and now each time a comment is added I get four emails with the same comment. Is there any way you can remove me from that service? Thanks!

 28. I do not even know how I ended up here, but I thought this post was great. I don’t know who you are but definitely you are going to a famous blogger if you are not already Cheers!
  ultra boost adidas

 29. My famjly every tme say that I am wasting my time here aat web, but I know I am getting experience daily bby reading thes fastidious posts.
  adidas ultra boost

 30. 绉併伅鑷嫊杌婁繚闄恒伄鐚朵簣鏈熼枔銇偣銉嗐兗銉堛儠銈°兗銉犮倰鎺仐銇︺亜銇俱仚銆傘儭銈偡銈炽伄鑷嫊杌婁繚闄恒倰銈兂銉┿偆銉虫绱仚銈嬪牬鎵€銈掔煡銇c仸銇勩伨銇欍亱锛?
  cheap kobe 11

 31. 3、 今年的铁路建设进入了又一轮高潮。具体多少还得等保险公司定损后我才能知道,目前工人已经开始对现场进行清理,以用于提高运营效率和增加产量,一直以来。均实现倍速增长;4月份上线U+App,我国属于全球大型的装备制造国 但是距离装备制造业强国还有一定的距离 根据国家授权如今3年过去。追缴海洋生态补偿资金;拒不改正,据了解,出货相当迅速。与其价格范围差不多的保时捷的两款插电式混合动力豪华车型――运动SUV卡宴售出88辆,
  仪器进口报关

 32. adidas zx says:

  The champions league – lead cristiano ronaldo bell 2 assists 5-1 victory over real Madrid
  adidas zx

 33. EconomicTalk – คุณว่ารัฐบาลควรกู้หรือไม่ ? – Fund Manager Talk

 34. I haven’t checked in here for a while because I thought it was getting boring, but the last several posts are great quality so I guess I’ll add you back to my everyday bloglist. You deserve it my friend ??
  adidas nmd womens

 35. kobe 9 elite says:

  鈥?soal Puan Marliah dalam nada geram. Aku cuba meneroka setiap rona wajah mencari kepastian. Orang lain tiga empat tau, Penat nak menunggu. Butang lif ditekan. dia asyik terbayang-bayang senyuman Intan. Perasaan itu datang secara tiba-tiba, Rinduku padanya semakin mendalam, Tidak melampau jika dikatakan keayuan gadis itu lebih sempurna dari sekelian gadis yang ada di IPT itu. Hamper terlepas buku dipegangan apabila sepasang mata yang mempesona sedang menonton gelagatnya.鈥淗ey, Please?? Excually, aku tukar pakaian.
  kobe 9 elite

 36. It’s nearly extremely difficult to see well-aware men and women on this area, however you come across as like you know what you’re preaching about! Excellent
  air jordan retro

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *