Win Phromphaet

09/09/15

ทางเลือกอาชีพในธุรกิจบริหารเงินและจัดการลงทุน

สายงานจัดการลงทุน (Buy Side) ในสายงานจัดการลงทุน หรือที่เรามักจะเรียกกันว่าเป็นฝั่ง Buy Side มักจะเริ่มจากการเป็น “นักวิเคราะห์” แล้วค่อยๆ เติบโตในสายงานวิเคราะห์ เป็น “นักวิเคราะห์อาวุโส” หรือ “ผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์” หรืออาจจะย้ายไปโตในสายงานจัดการกองทุน เป็น “ผู้ช่วยผู้จัดการกองทุน” หรือ “ผู้จัดการกองทุน” ซึ่งสามารถเติบโตเป็น Chief Investment Officer (CIO) หรือ […]
21/08/14

CareerTalk – เส้นทางอาชีพของนักการเงิน

ในโลกการเงินและการลงทุน เรามีหน่วยงานที่ต้องการ “นักการเงิน” อยู่ 3 กลุ่ม กลุ่มนักลงทุน (Investors)คือกลุ่มที่มีเงินและต้องการนำเงินไปลงทุนให้เกิดดอกผล ในประเทศไทย กลุ่มนักลงทุนสถาบัน ประกอบด้วย กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ สำนักงานประกันสังคม บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน บริษัทประกันภัย บริษัทประกันชีวิต ฯลฯ หน่วยงานเหล่านี้ทำหน้าที่รวบรวมเงินออมของประชาชนเพื่อนำไปลงทุนในหลักทรัพย์ต่างๆ กลุ่มที่ต้องการเงินลงทุน คือ กลุ่มที่ต้องการกู้ยืมเงินหรือระดมทุนเพื่อไปใช้จ่ายหรือขยายกิจการ ประกอบด้วย บริษัทเอกชน (ต้องการกู้ยืมเงินหรือระดมทุนเพื่อไปขยายกิจการ) และหน่วยงานของรัฐ กลุ่มคนกลาง […]