25/11/10

InvestmentTalk – บริหารพอร์ตเก่งแค่ไหน วัดได้ด้วย Sharpe Ratio

ในปีที่ SET Index วิ่งขึ้นสูงเช่นนี้ เพื่อนักลงทุนคงกำลังยินดีกับมูลค่าสินทรัพย์ที่เพิ่มขึ้น แต่ต้องไม่ลืมว่า อัตราผลตอบแทนและความเสี่ยงเป็นของคู่กันอย่างเลี่ยงไม่ได้ ซึ่งโดยทั่วไป หากเราต้องการผลตอบแทนสูงขึ้น ความเสี่ยงเพื่อจะได้มาซึ่งผลตอบแทนนั้นย่อมสูงขึ้นตามไปด้วย นักลงทุนโดยส่วนใหญ่ มักจะวัดการดำเนินการของตัวเองด้วยการดูอัตราผลตอบแทนแต่ละปี โดยการนำมูลค่าเงินลงทุน ณ สิ้นงวด หารด้วย มูลค่าเงินลงทุนต้นงวด แล้ว ลบด้วย 1 (และหากมีการใส่เงินใหม่เพิ่มเติมระหว่างปี ก็ต้องปรับตัวหารให้สอดคล้องกันด้วย) เช่น ณ วันที่ 31 […]
07/11/10

FundTalk – สรุปกันอีกครั้ง: หลักเกณฑ์และกลเม็ดการลงทุนใน RMF & LTF

เข้าใกล้โค้งสุึดท้ายของปี 2554 แล้ว หลายท่านคงได้กำไรจากตลาดหุ้นกันไม่น้อย และกำลังหาจังหวะลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีำพ (Retirement Mutual Fund: RMF) และ กองทุนรวมหุ้นระยะยาว (Long Term Equity Mutual Fund: LTF) เพื่อเพิ่มพูนเงินออมและประหยัดภาษีเงินได้ประจำปี  และเพื่อให้ตัดสินใจลงทุนได้อย่างมั่นใจขึ้น จึงขอสรุปหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการลงทุนใน RMF & LTF มาให้เป็นข้อมูลอีกครั้งหนึ่งครับ ○ RMF […]