“คุณไตรรัตน์ พุทธรักษา ปัจจุบันทำหน้าที่เป็น Financial Engineer และดำรงตำแหน่งเป็น Deputy Head of Bond Pricing Department ที่ ThaiBMA

คุณไตรรัตน์จบการศึกษาระดับปริญญาตรี Computer Science จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและทำงานเป็นนักวิจัยด้านเทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงชาติที่ศูนย์เทคโนโลยีีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) อยู่หลายปี และหลังจากจบการศึกษาระดับปริญญาโท MBA จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยคุณไตรรัตน์จึงได้เปลี่ยนสายงานมาสู่แวดวงการเงินจนถึงปัจจุบัน

คุณไตรรัตน์มีประสบการณ์ในการพัฒนาแบบจำลองแบบต่างๆเพื่อนำมาใช้ในการวิเคราะห์ตลาดและราคาตราสารหนี้ รวมถึงตราสารที่มีความซับซ้อนสูง เช่น หุ้นกู้อนุพันธ์ (Structured Note/Product) รวมถึงเป็นวิทยากรในการบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับตราสารหนี้อีกหลายหลักสูตร

นอกจากนี้คุณไตรรัตน์ยังมีความสนใจพิเศษในเรื่องของการเศรษฐกิจทั่วโลกและการลงทุนในต่างประเทศอีกทางหนึ่งด้วย”