Economic Talk – อัตราดอกเบี้ยนโยบาย และความสำคัญต่อเศรษฐกิจ & การลงทุน

Career Talk – อาชีพในสายงานลงทุน (Buy Side)
10/03/10
Career Talk – อาชีพในสายงานลงทุน ภาค II: Sell Side
23/03/10

.
(ปรับปรุงข้อมูลบางส่วน ณ 22 มิถุนายน 2555)

• นโยบายการเงินและอัตราดอกเบี้ยนโยบาย

.
หลายท่านคงเคยได้ยินข่าวของธนาคารแห่งประเทศไทยเกี่ยวกับการพิจารณาอัตราดอกเบี้ยนโยบายและอาจจะส่งสัยว่าอัตราดอกเบี้ยนโยบายคืออะไรและมีความสำคัญอย่างไรต่อเศรษฐกิจไทยในการบริหารเศรษฐกิจของประเทศ ภาครัฐจะกำหนดนโยบายที่สำคัญ 2 ประเภทคือ 1) นโยบายการคลัง และ 2) นโยบายการเงิน

.
1) ในส่วนของนโยบายการคลังซึ่งมีกระทรวงการคลังเป็นหน่วยงานหลักในการบริหารจัดการ จะดำเนินการผ่านเครื่องมือที่สำคัญ 2 ส่วน คือ

.
1.1) การจัดเก็บภาษี (รายได้ภาครัฐ) และ
1.2) งบประมาณแผ่นดิน (รายจ่ายภาครัฐ)
.
ซึ่งหากภาครัฐต้องใช้จ่ายมากกว่ารายได้ ก็จะถือเป็นการใช้นโยบายการคลังแบบขาดดุล โดยจะต้องมีการกู้ยืมโดยการออกพันธบัตรเพื่อนำเงินมาชดเชยส่วนต่าง ในทางกลับกัน หากภาครัฐมีรายได้สูงแต่กำหนดให้มีรายจ่ายต่ำกว่า ก็จะเป็นการใช้นโนบายการคลังแบบเกินดุล ความจำเป็นในการออกพันธบัตรก็จะลดลง
.
2) ทางด้านนโยบายการเงินซึ่งมีธนาคารแห่งประเทศไทย (แบงค์ชาติ) เป็นผู้รับผิดชอบโดยตรง จะดำเนินการผ่านเครื่องมือหลักๆ 2 ประเภท (ซึ่งความจริงยังมีอีกหลายเครื่องมือแต่ขอละไว้ก่อน) คือ
.
2.1) การบริหารอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ โดยแบงค์ชาติจะทำหน้าที่เป็นเจ้ามือคอยซื้อขายเงินต่างประเทศ (หลักๆ คือเงินสกุล USD) เพื่อให้อัตราแลกเปลี่ยนมีเสถียรภาพ (หมายความว่าขึ้นลงได้ตามแนวโน้ม แต่ไม่ผันผวนรุนแรง) และความเหมาะสมต่อภาวะเศรษฐกิจในขณะนั้น และ
.
2.2) การบริหารอัตราดอกเบี้ยนโยบาย โดยคณะกรรมการของแบงค์ชาติจะจัดตั้งคณะกรรมการย่อยขึ้นมาหนึ่งชุด คือ คณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.)เพื่อทำหน้าที่พิจารณาภาวะเศรษฐกิจและกำหนดระดับอัตราดอกเบี้ยนโยบายให้เหมาะสมโดย กนง.มักใช้นโยบายการเงินแบบผ่อนคลาย (ลดดอกเบี้ยให้ต่ำ)ในภาวะที่เศรษฐกิจตกต่ำและเงินเฟ้อลดต่ำลง เพื่อลดต้นทุนการกู้ยืมของภาคเอกชน จนกระตุ้นให้เศรษฐกิจกลับมาเติบโตได้ในทางกลับกัน ในภาวะที่เศรษฐกิจเติบโต ระดับราคาสินค้าสูงขึ้นจนทำให้เงินเฟ้อสูงขึ้น กนง.มักจะใช้นโยบายการเงินแบบตึงตัว (เพิ่มดอกเบี้ยให้สูง)เพื่อให้เศรษฐกิจชะลอตัวลงจนดึงเงินเฟ้อให้ลดลงได้ (หากเงินเฟ้อสูงเกินไปจะทำให้กำลังซื้อของประชาชนลดลง เนื่องจากของแพงขึ้นแต่มีตัวเงินเท่าเดิม)
.
ซึ่งในทางปฏิบัติแล้ว การกำหนดอัตราดอกเบี้ยนโยบายของกนง.จะเป็นการกำหนดอัตราดอกเบี้ยของการทำธุรกรรมขั้นพื้นฐานระยะสั้นกับสถาบันการเงินต่างๆ ที่เรียกว่า อัตราดอกเบี้ยธุรกรรมซื้อคืนพันบัตรระยะเวลา 1 วัน (1-Day Repurchase Rate หรือ 1-Day Repo Rate) กล่าวคือ ในกรณีที่สถาบันการเงินมีสภาพคล่องเหลือก็จะนำเงินไปให้แบงค์ชาติกู้ยืมเป็นระยะเวลา 1 วัน ซึ่งแบงค์ชาติจะโอนพันธบัตรภาครัฐให้กับสถาบันการเงินเพื่อเป็นหลักประกัน โดยแบงค์ชาติสัญญาว่าจะ “รับซื้อคืนพันธบัตร” ที่ใช้เป็นหลักประกัน กลับมาจากสถาบันการเงินพร้อมทั้งจ่ายดอกเบี้ยสำหรับระยะเวลา 1 วันให้ โดยดอกเบี้ยนั้นก็คืออัตราดอกเบี้ยนโยบายของประเทศไทยนั่นเอง
.
อย่างไรก็ดี อัตราดอกเบี้ยนโยบายที่กำหนดไว้เป็นแกนอาจไม่เท่ากับอัตราดอกเบี้ยธุรกรรมซื้อคืนพันบัตรระยะเวลา 1 วันเสมอไป เนื่องแบงค์ชาติจะใช้วิธีให้สถาบันการเงินเสนออัตราผลตอบแทนที่ต้องการ (ประมูล) โดยผู้ที่ต้องการดอกเบี้ยต่ำสุดจะได้ทำธุรกรรมนี้กับแบงค์ชาติก่อนจนครบจำนวนที่แบงค์ชาติกำหนดไว้ในแต่ละวัน และเนื่องจากในปัจจุบันมีสภาพคล่องในสถาบันการเงินเหลือค่อนข้างมาก (Over Demand) ทำให้ 1-Day Repo Rate ในปัจจุบันเท่ากับ 2.97% ต่อปี ขณะที่ดอกเบี้ยนโยบายที่กำหนดไว้ คือ 3.00% ต่อปี
.
ในการประชุมกนง.ทุกครั้ง (ประชุมทุก 6 สัปดาห์ ปีละ 8 ครั้ง) จะมีการพิจารณาอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจควบคู่ไปกับอัตราเงินเฟ้อ และบางครั้งอาจพิจารณาปัจจัยด้านการเมืองควบคู่ไปด้วย เพื่อกำหนดอัตราดอกเบี้ยนโยบายให้สามารถรักษาเป้าหมายนโยบายการเงินของประเทศไว้ได้ โดยเป้าหมายนโยบายการเงินของประทศสำหรับปี 2555 คือการควบคุม “อัตราเงินเฟ้อพื้นฐาน [ไม่รวมราคาพลังงานและอาหารสด] เฉลี่ยรายไตรมาสระหว่างร้อยละ 0.5 – 3.0 ต่อปี” (อ่านเป้าหมายนโยบายการเงินประจำปี 2555 ฉบับเต็มได้ที่นี่: http://www.bot.or.th/Thai/MonetaryPolicy/Target/Documents/AnnounceMPC_2555.pdf)

เช่นการประชุมกนง.เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2555 ที่ผ่านมา กนง.ยังคงรักษาระดับอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ที่ 3.00% ต่อปี ด้วยเหตุดังนี้

“แรงกดดันเงินเฟ้อจากต้นทุนการผลิตแผ่วลงตามราคานํ้ามันและราคาสินค้าโภคภัณฑ์ภายใต้แนวโน้มเศรษฐกิจโลกท่ีอ่อนแอลง แต่เศรษฐกิจในประเทศท่ีขยายตัวได้ดีทําให้การส่งผ่านของต้นทุนไปยังราคาสินค้าและบริการมีอยู่ต่อเน่ือง ขณะท่ีการปรับค่าแรงท่ีผ่านมาและการปรับโครงสร้างราคาพลังงานในอนาคต ทําให้การคาดการณ์เงินเฟ้อของประชาชนยังอยู่ในระดับค่อนข้างสูง โดยรวมแล้วแรงกดดันเงินเฟ้อยังคงมีอยู่ แต่ลดลงเมื่อเทียบกับช่วงก่อนหน้า

คณะกรรมการฯ [กนง.] ประเมินว่าเศรษฐกิจไทยในขณะนี้มีความเสี่ยงด้านการขยายตัวมากกว่าความเสี่ยงด้านเงินเฟ้อ … จึงเห็นควรดําเนินนโยบายการเงินแบบผ่อนปรนต่อไป เื่พื่อสนับสนุนการฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทยให้มั่นคงและรองรับความเสี่ยงจากเศรษฐกิจโลก และมีมติเป็นเอกฉันท์ให้คงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ที่ร้อยละ 3.0 ต่อปี”

(อ่านสรุปผลการประชุมกนง.ฉบับเต็ม ได้ที่นี่: http://www.bot.or.th/Thai/MonetaryPolicy/Documents/MPC_42555.pdf)

กราฟอัตราดอกเบี้ยนโยบาย  (Policy Rate) อัตราเงินเฟ้อทั่วไป  (Headline Inflation) และเงินเฟ้อพื้นฐาน (Core Inflation) ย้อนหลัง 9 ปี
.
จากผลการประชุมข้างต้นเมื่อกนง.เห็นว่าเศรษฐกิจเริ่มขยายตัว และเงินเฟ้อเริ่มสูงขึ้น (เส้นสีแดงและชมพู) กำลังซื้อประชาชนเริ่มลดลง –> ก็จะเริ่มปรับเพิ่มอัตราดอกเบี้ยนโยบาย (เส้นสีน้ำเงิน) –> เพื่อส่งสัญญาณให้ธนาคารพาณิชย์ปรับเพิ่มอัตราดอกเบี้ยทั้งเงินฝากและเงินกู้ ซึ่งในทางปฏิบัติธนาคารอาจปรับดอกเบี้ยเงินฝาก (ต้นทุน) ขึ้นเล็กน้อย แต่ปรับดอกเบี้ยเงินกู้ (รายได้) ขึ้นมากกว่า –> ทำให้ประชาชนออมเงินมากขึ้น (ดอกเบี้ยเงินฝากดีขึ้น) และกู้ยืมน้อยลง (ดอกเบี้ยเงินกู้สูงขึ้น) –> เป็นเหตุให้การใช้จ่ายครัวเรือนลดลง (เอาเงินไปออมมากขึ้น) และการลงทุนลดลง (ต้นทุนการกู้ยืมเพื่อขยายธุรกิจสูงขึ้น) –> จนทำให้การขยายตัวทางเศรษฐกิจและเงินเฟ้อชะลอตัวลง
.

ในทางกลับกัน เมื่อเศรษฐกิจเริ่มหดตัวและเงินเฟ้อต่ำลง –> กนง.จะปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบาย –> เพื่อส่งสัญญาณให้ธนาคารพาณิชย์ลดอัตราดอกเบี้ยทั้งสองขาลง –> ประชาชนใช้จ่ายมากขึ้น (ฝากแบงค์แล้วได้ดอกเบี้ยต่ำ) และธุรกิจกู้เงินได้มากขึ้น (ต้นทุนเงินต่ำลง) –> กิจกรรมทางเศรษฐกิจ (การใช้จ่ายครัวเรือนและการลงทุน) ก็จะได้รับการกระตุ้น จนเป็นผลให้เศรษฐกิจกลับมาขยาย ตัวได้อีกครั้ง จนครบวัฎจักร

(วงจรข้างต้นเป็นตัวอย่างแบบไม่ซับซ้อนซึ่งกล่าวถึงตัวแปรไม่มาก เพื่อให้เห็นภาพได้อย่างง่าย แต่ในความจริงมีตัวแปรอีกมากที่เป็นปัจจัยในการบริหารเศรษฐกิจระดับประเทศ ทั้งอัตราแลกเปลี่ยน ดุลการค้า ดุลการคลัง กระแสเงินทุนไหลเข้าออก การเมือง ฯลฯ)

• ความสัมพันธ์ของอัตราดอกเบี้ยนโยบายกับอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลและ SET Index

กราฟ SET Index, 1-Day Repo Rate และ อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุ 2 ปี ช่วงปี 2001 ถึง 2010 
.
จากกราฟพบว่า
.
1) โดยทั่วไปอัตราดอกเบี้ยนโยบายจะเป็นพื้นฐานที่ใช้กำหนดทิศ ทางอัตราดอกเบี้ยทั้งหมดในประเทศ รวมทั้งอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลด้วย แต่อย่างไรก็ดี นักลงทุนในตลาดตราสารหนี้จะคาดการณ์แนวโน้มเศรษฐกิจและเงินเฟ้อไว้ล่วงหน้า ดังนั้นอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลจะปรับตัวก่อนการเปลี่ยนแปลงอัตราอัตราดอกเบี้ย นโยบาย (วงกลมสีดำ) เช่นกลางปี 2003 และ 2009 ตามรูป โดย 1-Day Repo Rate คงที่ที่ประมาณ 1% ตั้งแต่ มิ.ย.03 จนถึง มิ.ย.04 แต่ผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุ 2 ปีในช่วงเดียวกันได้ปรับขึ้นจาก 1% ไปที่ 2.2% และเมื่อเร็วๆนี้ก็เช่นเดียวกัน 1-Day Repo Rate คงที่ที่ประมาณ 1.18% มาตั้งแต่ เม.ย.09 จนถึงปัจจุบัน แต่ผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุ 2 ปีในช่วงเดียวกันได้ปรับขึ้นจาก 1.2% ไปที่ 2.3% แล้ว (เริ่มเห็นว่าดอกเบี้ยนโนบายจะปรับขึ้นแล้ว รีบขายพันธบัตรออกไปก่อนดีกว่า เพราะดอกเบี้ยขึ้นแล้วมูลค่าพันธบัตรจะลดลง ดังนั้น ขายก่อน = กำไรมากกว่าและขาดทุนน้อยกว่า)
.
2) หุ้นจะเริ่มฟื้นตัวก่อนที่ดอกเบี้ยนโยบายจะถึงจุดต่ำสุด (วงกลมสีม่วง) จะเห็นได้จากช่วงต้นปี 2003 และต้นปี 2009 ที่ดอกเบี้ยยังคงลดลงต่อเนื่อง แต่ SET Index เริ่มกลับตัวเข้าสู่วัฏจักรขาขึ้นแล้ว ทั้งนี้ก็เนื่องด้วยเหตุผลเดียวกันคือ นักลงทุนจะตัดสินใจโดยใช้การคาดการณ์ล่วงหน้า (เริ่มเห็นก้นเหวแล้ว รีบซื้อหุ้นก่อนดีกว่า)
.
ขณะนี้ กนง. ยังกังวลเศรษฐกิจโลกโดยเฉพาะหนี้ภาครัฐในยูโรโซน ซึ่งหากปัญหาต่างๆ คลี่คลาย เศรษฐกิจโลกกลับมาเติบโตดี จนเศรษฐกิจไทยร้อนแรงตาม ในระยะต่อไปก็อาจมีการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายขึ้นตามไปด้วย
.
ที่มาของข้อมูลดิบ: www.bot.or.th, Bisnews
Keng
Keng
คุณ ศกุนพัฒน์ จิรวุฒิตานันท์ (SJ, Keng) ปัจจุบันทำงานด้านการลงทุนอยู่ที่บริษัทเงินทุน กรุงเทพธนาทร จำกัด (มหาชน) (Bangkok First Investment & Trust Public Company Limited หรือ "BFIT") ในตำแหน่ง Head of Investment Advisory Department ดูแลงานระดมทุนของบริษัท ควบกับตำแหน่ง Investment Committee ดูแลเงินลงทุนในหุ้น กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ ตราสารหนี้ และบริหารสภาพคล่องของธุรกิจผ่านธุรกรรมในตลาดเงิน ในด้านคุณวุฒิ สอบผ่านหลักสูตร Certified Investment & Securities Analyst Level 2 (CISA II) ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. ให้เป็นนักวิเคราะห์การลงทุนปัจจัยพื้นฐานด้านหลักทรัพย์ และผู้แนะนำการลงทุนด้านตลาดทุน รวมถึงได้รับอนุญาตจากสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย ให้เป็นผู้ค้าตราสารหนี้ขึ้นทะเบียน SJ สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี จากคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และระดับปริญญาโท (MBA, Finance) จาก The University of Western Australia และเคยทำงานวิเคราะห์สินเชื่อลูกค้าเกษตรอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ ที่ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

34 Comments

 1. clinical says:

  อยากให้ ท่านช่วยสดงความเห็นเกี่ยวการ ปรับขึ้นหรือลง ของ อัตราแลกเปลี่ยน usd dollar กับ เงินของจีน หน่อยครับว่า

  ถ้าจีนเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนแล้ว จะกระทบอะไรกับไทยบ้างครับ โดยจำเพาะ ตลาดหุ้นของเรา,เศรษฐกิจของไทยด้วยครับ

  ขอบคุณมากครับ

 2. FundTalk says:

  คำถามยากได้ใจมากเลยครับ ขอตอบเท่าที่รู้นะครับ ผิดถูกแนะกันได้ครับ

  การที่ค่าเงินจีน peg ไว้กัน usd ในขณะที่เกินดุลมากขึ้นเรื่อย ๆ ทางการจีนจะต้องทำการเข้าซื้อดอลลาร์ออกจากระบบการเงินของจีน ทำให้ทุนสำรองเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ

  ที่นี้มาตอบคำถาม หากค่าเงินดอลลาร์ปรับลง (ในระยะยาวนักวิเคราะห์ส่วนใหญ่มองว่าดอลลาร์จะอ่อนค่า)จะทำให้ราคาสินค้าของอเมริกาถูกลงทำให้ส่งออกได้มากขึ้น แต่หากจีนยัง peg ค่าเงินไว้ก็จะทำให้การส่งออกจากอเมริกาไปจีนไม่ได้มีราคาที่ถูกลงในสายตาคนจีน

  ในส่วนของจีน การที่เค้าไม่ยอมแข็งค่าเงินก็เป็นการพยุงการส่งออกของตัวเองไปในตัว และทำให้เกิดการสะสมเงินสำรองจากการเข้าซื้อดอลลาร์ และมีความมั่งค้่งคั่งของประเทศมากขึ้น ในแง่ของการนำเข้าไม่เพิ่มขึ้นมากจนเกินไป และเป็นการรักษาภาคอุตสาหกรรมในประเทศไปในตัว

  หากจีนยอมแข็งค่าอัตราแลกเปลี่ยน เมื่อเทียบกับไทยจะทำให้ค่าเงินไทยอ่อนลงเมื่อเปรียบเทียบกับหยวน ก็จะดีต่อดุลการค้าของไทย กล่าวคือ ส่งออกไปจีนมากขึ้น และนำเข้าจากจีนน้อยลง น่าจะมีผลบวกกับบ้านเราครับ

 3. machine says:

  เขียนได้ดีมากเลยครับ! กระชับ…เข้าใจง่าย

 4. วิป says:

  ขอทราบคำแปลภาษาอังกฤษของ "อัตราดอกเบี้ยนโยบาย" – ขอบคุณค่ะ

 5. FundTalk says:

  Policy Interest Rate ครับ

 6. Jongkolnee says:

  ขอถามว่า หาข้อมูล risk free rate ปี 2533-2546 ไม่ได้ จะใช้อัตราดอกเบี้ยนโยบาย หรือ อัตราดอกเบี้ยซื้อ

  คืนพันธบัตรระยะ 1 วัน แทนได้ไหมค่ะ ขอให้ตอบด่วนค่ะ ขอบคุณค่ะ

 7. FundTalk says:

  ความเห็นผมคิดว่าไม่ควรครับ

  ใช้ดอกเบี้ยเงินฝากยังน่าจะดีกว่าครับ

 8. Keng says:

  เท่าที่หาข้อมูลในเว็บไซท์ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย, ระบบ Reuter และเว็บไซท์ธนาคารแห่งประเทศไทย ทั้งหมดย้อนไปแค่ปี 2542 ครับ ซึ่งโหลดข้อมูลจากสมาคมฯ น่าจะง่ายสุดครับ http://www.thaibma.or.th/yieldcurve/YieldTTM.aspx

 9. nick says:

  รบกวนถามค่ะ ว่า เราใช้ Interbank Rate แทน Policy Interest Rate แทนได้มั้ยค่ะ

  เพราะ ???

  ขอบคุณค่ะ

  • FundTalk says:

   ได้ผลใกล้เคียงกันครับ
   แต่โดยมากนักวิเคราะห์นิยมใช้ Policy Interest Rate มากกว่าครับ

 10. T says:

  รบกวนถามครับ อนาคตคาเงินดอลล่า ที่มีผลกระทบต่อค่าเงินบาทน่ะครับหากเงินดอลล่าแข็งค่าต่อเนื่อง
  ต่อไปเงินบาทจะลอยตัวหรือไม่ครับ หรือจะมีปัจจัยใดอีกที่จะทำให้เงินบาทลอยตัว นอกไปจากการเทขายของนักลุงทุนต่างชาติครับ

  • FundTalk says:

   ค่าเงินบาทปัจจุบันเป็นระบบยืดหยุ่นครับ
   สามารถอ่อนค่า แข็งค่าขึ้นได้ตาม Demand & Supply
   ถ้าหากเงินดอลลาร์แข็งต่อเนื่องอย่างที่คุณว่า เงินบาทก็ย่อมทยอยอ่อนค่าลงครับ

   • T says:

    ขอบพระคุณมากที่มาตอบคำถามครับ แสดงถึงความใส่ใจมากจริง ๆ ครับนับถือ นับถือ
    เพราะตอนแรกที่ผมเจอ page นี้ ไม่ได้ดูวันที่ในการ post ครับ ซึ่งเป็นกระทู้ที่นานมากแล้ว : )

 11. Sugunya says:

  การที่รัฐบาลใช้นโยบายการเงินและน.การคลัง มีส่วนช่วยธุรกิจอย่างไรหรอคะ ขอแบบละเอียด^^

 12. […] ส่วนใครที่สงสัยว่า เจ้าอัตราดอกเบี้ยนโยบายมันคืออะไร สำคัญอย่างไร ทำไมนักลงทุนต้องติดตาม ชวนอ่านต่อที่นี่ครับ “อัตราดอกเบี้ยนโยบาย และความสำคัญต่…“ […]

 13. Anonymous says:

  Jongkolnee:
  ขอถามว่า หาข้อมูล risk free rate ปี 2533-2546 ไม่ได้ จะใช้อัตราดอกเบี้ยนโยบาย หรือ อัตราดอกเบี้ยซื้อ

  คืนพันธบัตรระยะ 1 วัน แทนได้ไหมค่ะ ขอให้ตอบด่วนค่ะ ขอบคุณค่ะ

 14. I can’t message you on Facebook due to the fact that I don’t have you added, so could I just ask here?
  how to open Knockoff love bracelet http://www.clovebangles.com/2017/05/15/cartier-love-series-spread-so-far-in-the-field-of-luxury-exudes-its-unique-charm/

 15. I am not sure to be honest as I haven’t tried it! Sorry!
  how much is the cheapest cartier bracelet http://www.krspace.com/introduced-variant-cartier-replica-love-bracelet-series-now.html

 16. a silly petition against an even sillier idea!! reparations for slavery that ended almost 200 years ago??!! Go do something productive and maybe St Vincent can become like Singapore
  montre rolex oyster perpetual Datejust pour homme copie http://www.finewristwatchshop.com/fr/rolex-datejust-36mm-jubilee-steel-and-pink-gold-diamond-watch-domed-bezel-white-dial-116201wdj-p808/

 17. Most unfortunately (for me) the NM stores don’t all have the same stock…so hoping those brands will show up at my local store, but won’t be surprised if they don’t. Would love to have PdR available locally!
  montre rolex Datejust 2 or et diamant boite http://www.crownuhr.nl/fr/rolex-datejust-ii-41mm-watch-fluted-bezel-white-dial-index-hour-markers-116334wio-p65/

 18. It wasn’t until I began reading the comments that I realized the story is about YOU, John. My heart felt like it exploded into a million pieces. To be the man of God that you are today speaks volumes about the hard work you’ve done to keep this horrible event from destroying your life. And your father?…… there are no words strong enough.
  montre rolex oyster perpetual Datejust II pour homme prix minimum http://www.montresmarqueclassic.ru/fr/rolex-datejust-ii-41mm-white-gold-diamond-watches-fluted-bezel-silver-dial-116334sdo-p63/

 19. yqeedgihkb says:

  Economic Talk – อัตราดอกเบี้ยนโยบาย และความสำคัญต่อเศรษฐกิจ & การลงทุน – Fund Manager Talk
  ayqeedgihkb
  yqeedgihkb http://www.g14504hpft5rf54ru764om4ghe5j61g7s.org/
  [url=http://www.g14504hpft5rf54ru764om4ghe5j61g7s.org/]uyqeedgihkb[/url]

 20. And this effect is blocked by antioxidant vitamins.
  beats headphones

 21. In addition, free shipping, Insiderszulily coupons also offers a 90 days price protection on all purchases Internet service without a double warranty, Sears and other exclusive offers. Your inner rocker chick will fall in love with Ed Hardy’s frayed patch Francesca satchel. Depending on what style you get, you can sometimes get a great fake. I’m currently a stock get a handle on and order gel and I do not think I’ll change it any time in the future. But, the bigger reason I was surprised to see the Cambridge University store open is that I can believe the university would grant a license to a Chinese retailer to use the Cambridge University name. The store is so brazen in claiming to have the license it hard to believe they making it all up. Buyers looking drunkard development potential . But as you cannot keep a blind eye while buying puppies for sale UK online, there are few ways to determine the reliability and reputation of any pet shop offering dogs for sale. In fact, among the many flatpanel brands, Samsung has been walking in front of many brands, the latest of the P7510 is a very powerful performance and functionality of the Tablet PC.
  vera bradley outlet

 22. Just after study a couple of of the weblog posts on your website now, and I genuinely like your way of blogging. I bookmarked it to my bookmark web page list and are going to be checking back soon. Pls check out my web web page also and let me know what you believe.
  jordans on sale

 23. lebron 14 says:

  Downturn still!Lei and missed in single pole Demons work goal drought has reached eight games
  lebron 14

 24. If you are going for finest contents like myself, only go to see this web site daily for the reason that it gives quality contents, thanks
  adidas crazy explosive

 25. Seriously useful specifics that you have said, thank you for posting.
  adidas crazy explosive

 26. Rezeptfrei osterreich, ist ein generika und bestellen legal, au?er per nachnahme, in welchen landern kann man rezeptfrei kaufen. Kann man gunstig kaufen auch original oder generika, gunstig kaufen per paypal und kostenlos auf rezept trotz bestellen.
  adidas crazy explosive

 27. 3、 车间总计有400余人。然后再叫人向杯中倒水,实现地方经济和企业共赢发展,提出将全国人均每日食盐摄入量下降到9克以下的目标。陕西省文物保护研究院在原有文物保护、修复实验室架构体系的基础上,不过这样的设备,这股子干劲最终确保了任务的圆满完成。而是寻求个性化的包装和灵活性。尤其是对我省木材加工业产品销售产生较大困难,发表评论防止过度熏蒸安全风险 中药材明确二氧化硫残留标准 食品产业网 (2013年4月28日10:26) 记者27日从国家药典委员会获悉:《中国药典》2010年版第二增补本(以下简称“增补本”)工作已完成 发表评论 这些企业曾集体停留在“初审中”的阶段按照2h一次进行加密手工采样送实验室分析,12月8日,共更换了表计121支,工程机械行业将很难恢复到过去的增长速度。最终目的都是为了让品牌达到更理想的境界。
  大斑马进口报关关税

 28. Economic Talk – อัตราดอกเบี้ยนโยบาย และความสำคัญต่อเศรษฐกิจ & การลงทุน – Fund Manager Talk

 29. TGSI says:

  Economic Talk – อัตราดอกเบี้ยนโยบาย และความสำคัญต่อเศรษฐกิจ & การลงทุน – Fund Manager Talk

 30. 3、 一是过度进行降价竞争。2010年至今,和智能电表相比,来自工业化和全球化的挑战, 这些年来的一系列开放软件平台, 所以以水质、气体、食品安全等为代表的家用小型检测仪器市场日渐成熟。仍有24家企业锲而不舍的投入了79款机型。
  模具进口报关

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *