Career Talk – อาชีพในสายงานลงทุน (Buy Side)

FundTalk – เรื่องดอกเบี้ยๆ กับผลตอบแทนของกองทุนเกาหลี
26/02/10
Economic Talk – อัตราดอกเบี้ยนโยบาย และความสำคัญต่อเศรษฐกิจ & การลงทุน
17/03/10

สวัสดีครับ สัปดาห์ก่อนผมมีโอกาสได้บรรยายเกี่ยวกับเรื่องโอกาสทางอาชีพสายงานลงทุนให้กับนักศึกษา ม.ธรรมศาสตร์ จึงอยากนำเนื้อหามาแชร์ให้กับท่านผู้อ่านครับ ผมขอจำแนกงานสายลงทุนออกเป็น 2 ประเภท คือฝั่งซื้อ (Buy Side) และฝั่งขาย (Sell Side) โดยวันนี้เราจะมาเล่าในส่วนของ Buy Side ครับ

ฝั่ง Buy Side หรือบางคนก็เรียก “ฝั่งลงทุน” ส่วนใหญ่จะเป็นงานในสถาบันการเงินที่มีพอร์ตการลงทุน เช่น บริษัทประกัน บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน หรือหน่วยงานภาครัฐ เช่น สำนักงานประกันสังคม (สปส.), กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) ในฝั่ง Buy Side มีสายงานให้ทำหลายสาย แต่ที่จะเล่าวันนี้คือ สายวิเคราะห์ (Analyst), สายบริหารความเสี่ยง (Risk Management) และสายงานลงทุน (Investment)

สำหรับงานในสาย Analyst ไม่ว่าจะเป็นกองทุน หรือบริษัทประกัน ก็มักจะมีงานนักวิเคราะห์ (Analyst) ที่มีหน้าที่ทำการวิเคราะห์ความน่าสนใจลงทุนของหลักทรัพย์ต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นตราสารหนี้, ตราสารทุน, อนุพันธ์ ฯลฯ บางบริษัทก็จะมีการจ้างงานในตำแหน่งนักวางแผนกลยุทธ์การลงทุน (Strategist) ที่จะมีส่วนร่วมกับฝ่ายลงทุนในการกำหนดกลยุทธ์การลงทุนให้สอดคล้องกับสภาวะแวดล้อมของตลาด นอกจากนี้ยังมีงาน นักเศรษฐศาสตร์ (Economist) ซึ่งจะมีหน้าที่ในการคาดการณ์ภาวะเศรษฐกิจ และประสานงานกับฝ่ายลงทุนในการกำหนดกลยุทธ์การลงทุนให้สอดคล้องกับสภาวะเศรษฐกิจในอนาคต สำหรับลักษณะสำคัญของท่านที่สนใจงานในสาย Analyst คือเป็นคนที่มีความสามารถในการวิเคราะห์ ถนัดงานเขียน เพราะสิ่งสำคัญของงานอาชีพนี้คือ ความเข้าใจในโครงสร้างของเศรษฐกิจ อุตสาหกรรม และบริษัท และมีความสามารถที่จะคาดการณ์สิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคต

งานกลุ่มที่สองที่เราจะมาดูกันคือสาย Risk Management ในที่นี้ผมจะเล่าเฉพาะในส่วน Investment Risk เป็นหลัก ซึ่งได้แก่ Market Risk (ความเสี่ยงจากความผันผวนราคาตลาด), Credit Risk (ความเสี่ยงต่อการผิดนัดชำระหนี้), Liquidity Risk (ความเสี่ยงเรื่องสภาพคล่อง) เป็นต้น ในสิบปีที่ผ่านมางานในสายบริหารความเสี่ยงด้านการลงทุนเป็นที่ต้องการของตลาดเป็นอย่างมาก โดย Risk Manager จะมีหน้าที่วิเคราะห์ความเสี่ยงของพอร์ตการลงทุน ด้วยเครื่องมือซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นการวิเคราะห์ทางปริมาณ (Quantitative Analysis หรือ Quant) เช่น Tracking Error, Value at Risk, Stress Testing เป็นต้น สำหรับลักษณะสำคัญของผู้ที่จะทำงาน Risk Manager ได้ดีคือต้องมีพื้นความรู้ทางด้านคณิตศาสตร์ และการทำ Financial Model ในปัจจุบันมีหลักสูตรการศึกษาเกี่ยวกับการวิเคราะห์เชิงปริมาณเกิดขึ้นมากมาย เช่น หลักสูตร Financial Engineering, Mathematical Finance เป็นต้น

งานกลุ่มสุดท้ายที่ผมจะมาเล่าในวันนี้คืองานสายลงทุน (Investment) หรืออาชีพผู้จัดการกองทุน “Fund Manager” นั่นเอง ไม่ว่าจะเป็นกองทุน หรือบริษัทประกัน ต่างก็จะมีการรับงานในตำแหน่งผู้จัดการกองทุน เพื่อทำหน้าที่ตัดสินใจลงทุนเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด ภายใต้ข้อจำกัดและนโยบายที่กำหนด ถ้าเป็นกองทุน ก็จะมีทั้งกองทุนหุ้น, กองทุนตราสารหนี้, กองทุนผสม, กองทุนโภคภัณฑ์ หรือกองทุนที่ลงทุนในต่างประเทศ (FIF) ซึ่งผู้จัดการกองทุนจะต้องทำการจัดกลยุทธ์ในการวางพอร์ตเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด ภายใต้ระดับความเสี่ยงที่เหมาะสม ทั้งนี้การกำหนดกลยุทธ์ดังกล่าวก็จะได้รับการสนับสนุนทั้งการวิเคราะห์ด้านข้อมูลจาก Analyst, Economist, Strategist และมี Risk Manager มาช่วยดูแลเรื่องความเสี่ยงนั่นเอง ในส่วนของพอร์ตการลงทุนของบริษัทประกันจะมีการมองในมุมของ Asset Liability Management เข้ามาเสริมด้วยซึ่งจะมีตำแหน่งงานที่เรียกว่า Actuarial ที่ต้องมีความรู้เรื่องคณิตศาสตร์การประกันภัยเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยครับ สำหรับท่านทีสนใจงานในสายการลงทุน ผมมีอีกบทความหนึ่งที่น่าสนใจ ชื่อ “ชีวิตของคนที่เรียกตัวเองว่า ผู้จัดการกองทุน” ซึ่งสามารถหาอ่านได้ที่ http://fundmanagertalk.com/career-talk-fund-manager-life/ สำหรับลักษณะสำคัญที่เหมาะกับผู้จัดการกองทุน ในความเห็นผมคือการมีความกล้าตัดสินใจ (decisive) มีพื้นฐานด้านการวิเคราะห์ที่แน่น (Body of Knowledge) และมีวินัยในการทำงาน (Discipline)

ชีวิตประจำวันของงานในฝั่ง Buy Side จะมีทั้งการใช้เวลากับการวิเคราะห์ วางพอร์ต, การออกไปพบปะผู้บริหารของบริษัทที่ลงทุน (Company Visit), การจัดทำบทวิเคราะห์เพื่อมองแนวโน้มเศรษฐกิจ, ตลาดหุ้น/ตราสารหนี้, และบริษัทจดทะเบียน รวมไปถึงการเข้าพบกับลูกค้าเพื่อเสนอผลการดำเนินงาน หรือเสนอ Solution การลงทุน สำหรับการเตรียมตัวเองเพื่อเข้าสู่สายงานด้านลงทุนนอกจากการเรียนจนจบปริญญาแล้ว ก็จะเป็นเรื่องของการสอบ License ต่าง ๆ เช่น CFA, CISA, FRM, Fund Manager License ซึ่งต้องให้เวลาในการสอบมากพอสมควรทีเดียวครับ

คุณสามารถคุยกับเราในเรื่องอาชีพในสายงานการเงินได้ที่เวบบอร์ดเพื่อนักลงทุนไทย http://fundmanagertalk.com/forum/ โดยสามารถ Login ได้โดยใช้ Social Networking Account เช่น Facebook หรือ Twitter สำหรับวันนี้ สวัสดีครับ

FundTalk
FundTalk
คุณเจษฎา สุขทิศ, CFA | Twitter: @FundTalk | Line ID: @Jessada ปฏิบัติหน้าที่เป็นกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่การลงทุน หรือ “CIO” ที INFINITI Global Investors โดยคุณเจษฎา มีประสบการณ์ยาวนานในสายงานผู้จัดการทุน มีความเชี่ยวชาญในการลงทุนในหุ้น ตราสารหนี้ กองทุน และการจัดพอร์ตการลงทุนในสินทรัพย์ทั่วโลก (Global Asset Allocation) โดยก่อนที่จะมาก่อตั้ง บลน.อินฟินิติ คุณเจษฎา ปฏิบัติหน้าที่เป็นประธานเจ้าหน้าที่การลงทุนที่ บลจ. ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล นอกจากนี้คุณเจษฎา ยังรับหน้าที่เป็นวิทยากรให้กับมหาวิทยาลัย และหน่วยงานต่าง ๆ ในตลาดทุน และการให้ความรู้เรื่องการลงทุนผ่านการเขียนบทความ /บล็อก ในหนังสือพิมพ์หลายฉบับ, settrade.com, FundManagerTalk.com และ jessada.net

11 Comments

 1. Anonymous says:

  ไม่ทราบ จะรบกวนขอให้ลงรายละเอียดในเนื้องานเกี่ยวกับ การบริหารสินทรัพย์และหนี้สิน อีกสักนิดได้มั้ยครับ

 2. FundTalk says:

  Asset-Liability Management คือการบริหารสินทรัพย์ และหนี้สินให้ match กันอย่างเหมาะสมและนำไปสู่มูลค่าเพิ่มของเจ้าของ พบหลัก ๆ ในธุรกิจประกันภัย, ประกันชีวิต และธนาคาร

  อ่านเพิ่มได้ที่ http://en.wikipedia.org/wiki/Asset_liability_mana

  ส่วนงานที่สายประกันที่ใช้ทักษะการบริหารแบบ ALM เรียกว่า Actuarial ครับ… ยากแต่ว่าเป็นที่ต้องกาของตลาดมากทีเดียวครับ ที่มหิดลมีสอนครับลองดูที่

  http://www.sc.mahidol.ac.th/scma/Actuarial%20Scie

 3. tui says:

  คือผมอยากขอรบกวนสอบถาม คุณพี่เจษฎา หน่อยครับคือผมกำลังศึกษาอยู่ระดับปริญญาตรีปีที่3
  สาขาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ แต่ด้วยส่วนตัวแล้วเป็นคนชอบเรื่องการลงทุน คือหลังจากที่ได้อ่านบทความของคุณเจษฎาผมก็เกิดความสนใจถึงการลงทุนอย่างมาก ผมจึงอยากขอคำแนะนำจาคุณเจษฎาหน่อยครับว่า ผมควรจะไปฝึกงานที่ไหน และควรเลื่อกรูปแบบงานอย่างไรดีครับ

 4. loikfivwlv says:

  Career Talk – อาชีพในสายงานลงทุน (Buy Side) – Fund Manager Talk
  [url=http://www.gd21ft5ql8ko2y954w31nl5wg5q567t6s.org/]uloikfivwlv[/url]
  aloikfivwlv
  loikfivwlv http://www.gd21ft5ql8ko2y954w31nl5wg5q567t6s.org/

 5. 2、 采编:sufei 文章来源: 免责声明:本栏目发布文章目的在于传递更多信息,强化应收账款的管理。已经有2名病人死亡, 请不要现场报送。5月10日,既有建筑改造应用比例提高到80%。 并参观了盛大华源公司位于固安工业开发区正在建设的标准化厂房。 根据《森林法实施条例》等林业法律法规,浙江省永康市林业部门将取消《木竹经营加工核准证》年检,518.
  进口报关注意事项

 6. 2、 雾霾天气时, 由于该装饰糖果的外形、颜色等与食用糖果极其相似,目前, 近期钢铁市场部分品种价格小幅回暖,营造依靠科技进步促进粮食增产的良好氛围。据了解,南山农批市场管理处两名责任人林某、张某因向商户通报检查组即将抵达的消息被免职;对销售假羊肉的责任商户,我们要充分利用”再制造”更好的”消化”陈旧设备,对企业开展技术咨询服务和开放质监科普资源。在细分行业内建立先发优势尤为重要。
  旧机械进口关税多少

 7. Greetings! Quick question that鈥檚 totally off topic. Do you know how to make your site mobile friendly? My web site looks weird when browsing from my iphone 4. I鈥檓 trying to find a template or plugin that might be able to correct this issue. If you have any suggestions, please share. Thanks!
  vera bradley outlet

 8. Hiya! Quick question that’s totally off topic. Do you know how to make your site mobile friendly? My blog looks weird when browsing from my apple iphone. I’m trying to find a template or plugin that might be able to resolve this problem. If you have any recommendations, please share. Cheers!
  jordan gym red

 9. Respons谩vel para sempre, a solu莽茫o sabedoria do Oriente que mais recente t茅cnica e informa莽玫es filos贸fica coletadas s茫o sintetizadas revelam reuniu para levantar o c茅rebro do sujeito, capacitar a pessoa afetada e at茅 a grandeza que se encontra em toda a gente.Por outro lado, voc锚 deve pensar em outras circunst芒ncias, muitas vezes.Durante Wyoming, os Clinton sensibiliza莽茫o s茫o casais jovens com a ajuda de John e colocar Leslie McDougal ter um empreendimento habitacional 茅 conhecid
  calvin klein outlet

 10. curry 3 says:

  It’s actually practically close to impossible to see well-aware individuals on this matter, and yet you come across as like you understand exactly what you’re writing on! Thank You
  curry 3

 11. 1、 机器人的应用能够有效避免这些问题,接着他又针对盗水现象,产品出口额超越日本,编辑出版了《中国计量十五年》一书,进口商品从量税及复合税税率表.二、出口关税调整(一)“出口税则”的出口税率维持不变;(二)对生铁等部分出口商品实施暂定税率(见附表6)。4月初,目前,所以,这是良好的环境。
  成像仪进口报关关税

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *