CareerTalk – สู่เส้นทางมืออาชีพด้านการลงทุนกับคุณวุฒิ CISA: Certified Investment & Securities Analyst

ผู้ที่อยู่ในสายงานด้านการลงทุนคงจะคุ้นหูกับคุณวุฒิ CFA หรือ Certified Financial Analyst ซึ่งเป็นใบเบิกทางที่สำคัญในระดับสากลสำหรับการเติบโตในสายงานการเงินการลงทุน หรือแม้แต่การกระโดดข้ามมาจากสายอาชีพอื่น อย่างไรก็ดี ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา หน่วยงานด้านตลาดทุนของประเทศไทยได้พัฒนาหลักสูตรวิชาชีพด้านการลงทุนฉบับของเราเองขึ้นมา โดยอิงกับโครงสร้างหลักสูตร CFA เพื่อให้มั่นใจได้ว่า ผู้ที่ได้รับคุณวุฒินี้จะมีองค์ความรู้ทัดเทียมได้กับระดับสากล โดยหลักสูตรนี้มีชื่อว่า Certified Investment & Securities Analyst Program หรือ CISA (ซีซ่า) 1) CISA คืออะไร? CISA เป็นหลักสูตรวิชาการด้านการเงินการลงทุนที่พัฒนาขึ้นโดย สถาบันพัฒนาความรู้ตลาดทุน (Thailand Securities Insititute) ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งตั้งใจให้ผู้ศึกษาและผ่านการทดสอบมีความสามารถในการวิเคราะห์และบริหารการลงทุน ทั้งในภาพรวมและรายละเอียด สามารถประเมินมูลค่าที่เหมาะสมของหลักทรัพย์ประเภทต่างๆ ตลอดจนความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง เพื่อการตัดสินใจลงทุนได้อย่างมีคุณภาพ ...

Career Talk – อาชีพในสายงานลงทุน (Buy Side)

สวัสดีครับ สัปดาห์ก่อนผมมีโอกาสได้บรรยายเกี่ยวกับเรื่องโอกาสทางอาชีพสายงานลงทุนให้กับนักศึกษา ม.ธรรมศาสตร์ จึงอยากนำเนื้อหามาแชร์ให้กับท่านผู้อ่านครับ ผมขอจำแนกงานสายลงทุนออกเป็น 2 ประเภท คือฝั่งซื้อ (Buy Side) และฝั่งขาย (Sell Side) โดยวันนี้เราจะมาเล่าในส่วนของ Buy Side ครับ ฝั่ง Buy Side หรือบางคนก็เรียก “ฝั่งลงทุน” ส่วนใหญ่จะเป็นงานในสถาบันการเงินที่มีพอร์ตการลงทุน เช่น บริษัทประกัน บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน หรือหน่วยงานภาครัฐ เช่น สำนักงานประกันสังคม (สปส.), กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) ในฝั่ง Buy Side มีสายงานให้ทำหลายสาย แต่ที่จะเล่าวันนี้คือ สายวิเคราะห์ (Analyst), สายบริหารความเสี่ยง ...