10/09/10

EconomicTalk – ความสัมพันธ์ของการเงินระหว่างประเทศ

ประเด็นร้อนทางการเงินที่ถูกกล่าวถึงในช่วงนี้คงหนีไม่พ้นสภาวะการแข็งค่าของเงินบาท  (ในที่นี้จะหมายถึงมูลค่าเมื่อเทียบกับเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐอเมริกา  (USD) ซึ่งตั้งแต่ต้นปี 2553 ที่ผ่านมา เงินบาทแข็งค่าขึ้นมาแล้ว 8.15% คือจาก 33.32 THB/USD ณ สิ้นปี 2552 มาเป็น 30.81 THB/USD ในช่วงบ่ายของวันที่ 10 กันยายน 2553 (ข้อมูลจาก Reuters) ซึ่งน่าจะเกิดจากการส่งออกของประเทศไทยที่มีปริมาณเพิ่มสูงขึ้น กล่าวคือ ผู้ส่งออกขายสินค้าในต่างประเทศได้เป็นเงิน […]