Emerging Market

17/02/11

EconomicTalk – Emerging Markets ตัวเลือกแรกของการลงทุนในต่างประเทศ

ตลอดสามปีที่ผ่านมา ผลตอบแทนจากการลงทุนในตลาดหุ้นต่างประเทศมีความแตกต่างกันมากในแต่ละภูมิภาค โดยกลุ่มตลาดเกิดใหม่ทั้งในส่วนของเอเชียและละตินอเมริกาให้ผลตอบแทนจากการลงทุนในตลาดหุ้นที่สูงกว่ากลุ่มประเทศที่พัฒนาแล้วอย่างมีนัยสำคัญ ดังเห็นได้จากผลตอบแทนในเชิงเปรียบเทียบย้อนหลังสามปีระหว่างดัชนี MSCI EM Latin America, ดัชนี MSCI AC Asia Pacific ex Japan, ดัชนี S&P 500 และดัชนี MSCI Europe ที่พบว่าการลงทุนในตลาดหุ้นละตินอเมริกามีผลตอบแทนที่ดีกว่าการลงทุนในตลาดหุ้น S&P 500 ของสหรัฐอเมริกาและตลาดหุ้นยุโรปถึงร้อยละ 34 […]