05/10/10

EconomicTalk – มองหุ้น ค่าเงินบาท และเศรษฐกิจโลก ผ่านผลการประชุมนโยบายการเงิน

คำถามในใจของนักลงทุนจำนวนมาก (รวมถึงผมด้วย) ในช่วงนี้ คงหนีไม่พ้นความสงสัยที่่ว่า “หุ้นจะขึ้นไปถึงเมื่อไร?” หรือไม่ก็ “ค่าเงินบาทจะแข็งค่าไปกว่านี้ไหม?” ก่อนจะไปถึงคำตอบของความสงสัยข้างต้น จะขอเล่าภาพในช่วงที่ผ่านมาว่าภาวะของค่าเงิน ตลาดหุ้น และตลาดตราสารหนี้ เป็นอย่างไร ในส่วนของอัตราแลกเปลี่ยน เท่าที่ผมสังเกต พบว่าค่าเงินบาทเริ่มแสดงแนวโน้มแข็งค่าอย่างจริงจัง ในช่วงต้นเดือนกรกฎาคม 2553 โดยแข็งค่าจาก ~32.40 บาท/USD จนมาเป็น ~30.20 บาท/USD เมื่อสักครู่นี้ (ข้อมูลจาก Bisnews) […]