Career Talk – อาชีพในสายงานลงทุน ภาค II: Sell Side

เจษฎา สุขทิศ, CFA จากภาคแรกที่ผมได้เล่าถึงงานในสาย Buy Side ในบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม, บริษัทประกัน, กบข, สปส อันได้แก่งานในสายวิเคราะห์, สายบริหารความเสี่ยง, และสายลงทุนไปแล้ว วันนี้เราจะมาคุยเกี่ยวกับงานทางสาย Sell Side กันบ้าง ขอออกตัวก่อนว่าผมทำงานสาย Buy Side มาตลอด โดยข้อมูลที่นำมาเล่าในวันนี้ได้มาจากการพูดคุยกับเพื่อนร่วมวงการหลาย ๆ ท่านครับ งาน Sale ขึ้นชื่อว่า Sell Side งานแรกที่ขอเล่าก็คืองานขาย งาน Sale ในสายงานลงทุน จำเป็นที่เราจะต้องเข้าใจในผลิตภัณฑ์การเงินที่มีความซับซ้อน ถ้าทำงาน Sale อยู่ที่บริษัทหลักทรัพย์ (หรือ Broker) ก็ต้องมีความรู้ในเรื่องหุ้น ...