Investment Talk – จัดพอร์ตแบบ Enhanced Core-Satellite รับ QE ยุโรป และการผ่อนคลายทางการเงินในเอเชีย
08/03/15
ถึงเวลาของที่ปรึกษาการลงทุน และการทำ Global Asset Allocation
27/04/15

ในระยะหลังเห็นนักลงทุนไทยเริ่มใส่ใจกับการ “จัดพอร์ต” มากขึ้น จากเดิมที่เน้นเลือกลงทุนเป็นกองทุนรายกอง หุ้นรายตัว มาเป็นการจัดพอร์ตการลงทุนให้ตอบโจทย์ความต้องการของแต่ละคน ในฝั่งของสถาบันการเงินก็เช่นกัน มีบริการการให้คำปรึกษาด้านการลงทุนที่เป็นระบบมากขึ้นโดยการนำวิธีการ Asset Allocation ไปนำเสนอและ “ลงมือทำจริง” กับพอร์ตของนักลงทุนอย่างจริงจัง ซึ่งถือเป็นพัฒนาการที่ดีและสำคัญมากในวงการลงทุนบ้านเรา การศึกษาทางวิชาการที่ทำขึ้นหลายครั้งในรอบหลายสิบปีที่ผ่านมาก็เป็นตัวยืนยันที่ชัดเจนว่าผลตอบแทนกว่า 90% ของการลงทุนมาจากการจัดสรรสินทรัพย์เพื่อการลงทุน (Asset Allocation)และน้อยกว่า 10%ของผลตอบแทนที่มาจากการเลือกลงทุนรายหลักทรัพย์ (Securities Selection)บทความฉบับนี้ผมตั้งชื่อว่า “The Ultimate Investment Solutions” ซึ่งเป็นแนวทางการจัดพอร์ตแบบมือโปรที่เน้นการสร้างผลตอบแทนส่วนเพิ่มให้มากขึ้นจากแนวทางการจัดพอร์ตแบบดั้งเดิม รวมถึงมีการควบคุมความเสี่ยงที่ชัดเจน เป็นรูปธรรม

Advanced Asset Allocation

การจัดสรรสินทรัพย์เพื่อการลงทุนแบบดั้งเดิมโดยมากจะเป็นการนำสินทรัพย์ชนิดต่าง ๆ มาประกอบกันเพื่อให้ได้รับประโยชน์จากการกระจายความเสี่ยง โดยจัดเป็นแผนการลงทุน ตามระดับความเสี่ยง เช่น แบบระมัดระวัง แบบเสี่ยงปานกลาง แบบเสี่ยงสูง เป็นต้น โดยแต่ละแบบจะมีการระบุอัตราผลตอบแทนที่คาดหวัง ความเสี่ยงในการลงทุนที่มักจะใช้ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเป็นตัวชี้วัด และกำหนดความเป็นไปได้ของผลตอบแทนในกรณีฐาน กรณีดี กรณีแย่ เป็นต้น การจัดพอร์ตตามวิธีนี้เป็นแนวทางที่นำเสนอกันโดยทั่วไปโดยหลาย ๆ สถาบันการเงินบ้านเราในปัจจุบัน

สำหรับแนวทางการจัดพอร์ตแบบ “The Ultimate Investment Solutions” ที่นำมาเสนอในวันนี้เป็นการจัดพอร์ตที่เพิ่ม “เป้าหมายการลงทุน” ที่ชัดเจนมากขึ้น รวมไปถึงการกำหนดระดับความเสี่ยงที่ชัดเจนกว่าการใช้ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเป็นตัวชี้วัดเพียงอย่างเดียว และมีเป้าหมายในการสร้างผลตอบแทนที่สูงขึ้นจากแนวทาง Asset Allocation แบบดั้งเดิม โดยผมของแบ่งออกเป็น 3 แผนการลงทุน ดังนี้

แผน Enhanced Capital Preservation

เป็นการจัดพอร์ตแบบมุ่งเน้นรักษาเงินลงทุนเป็นเป้าหมายหลัก แต่ก็ยังคงเน้นการแสวงหาผลตอบแทนในระดับสูงควบคู่ไปด้วย โดยระบุให้ชัดเจนว่ามีระยะเวลาการลงทุนกี่ปี และจัดสัดส่วนการลงทุนในส่วนตราสารหนี้ เพื่อให้สร้างรายได้เพียงพอที่จะรักษาเงินลงทุนในกรณีที่ส่วนสินทรัพย์เสี่ยงสูงปรับตัวลงมาก ๆ เช่นหากมีระยะเวลาการลงทุน 3 ปี และลงทุนตราสารหนี้ได้ปีละประมาณ 3% คำนวณจากสถิติในอดีตจะพบว่าส่วนสินทรัพย์เสี่ยงสูงมีโอกาสที่จะขาดทุนได้มากที่สุด 33% จากระยะเวลาการถือครอง 3 ปี สัดส่วนการลงทุนจะอยู่ที่ตราสารหนี้ 77.5% และตราสารทุน 22.5% และมีช่วงความเป็นไปได้ของผลตอบแทนที่ 0 – 37.5% ในระยะเวลาการลงทุน 3 ปีและมีผลตอบแทนในกรณีฐานที่ประมาณ 6% ต่อปีซึ่งสูงกว่าแนวทางการจัดพอร์ตแบบดั้งเดิมอย่างมีนัยสำคัญ แต่ก็ยังคงสามารถรักษาเงินลงทุนของนักลงทุนได้ดีควบคู่กันไปด้วย

ScreenHunter_05 Apr. 13 19.15

 

แบบ Enhanced Moderate Allocation

เป็นการจัดพอร์ตแบบเสี่ยงปานกลางโดยกำหนดความเสี่ยงหรือความผันผวนของพอร์ตประมาณ 2 ใน 3 ของตลาดหุ้น และมีโอกาสขาดทุนสูงสุดประมาณไม่เกิน 10-15 % ของเงินลงทุนสำหรับระยะเวลาการถือครอง 3 ปี โดยมีช่วงความเป็นไปได้ของผลตอบแทนประมาณ -15% ถึง 50% สำหรับระยะเวลาการลงทุน 3 ปี และมีเป้าหมายผลตอบแทนกรณีฐานประมาณ 10% ต่อปีซึ่งใกล้เคียงกับผลตอบแทนระยะยาวของตลาดหุ้นโลก กานจัดพอร์ตแบบ Enhanced Moderate Allocation จะมีการใช้กลยุทธ์การจัดสรรสินทรัพย์ลงทุนแบบ Enhanced Core Satellite Approach (อ่าน http://fundmanagertalk.com/enhanced-core-satellite-asset-allocation/) ทั้งนี้ประโยชน์ที่จะได้รับจากแนวทางนี้คือผลตอบแทนส่วนเพิ่มที่เกิดจากการกระจายการลงทุน (Diversification Benefits) และกุญแจสำคัญที่จะทำให้ได้รับผลตอบแทนสูงกว่าตลาดหาใช่การทำผลตอบแทนสูง ๆ ในตลาดขาขึ้น แต่กลับเป็นการมุ่งเน้นรักษาเงินลงทุนในยามตลาดผันผวน

แบบ Ultimate Return Target

เป็นการจัดพอร์ตแบบเน้นลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยงปานกลาง – สูง ได้แก่ตลาดหุ้นทั่วโลก โภคภัณฑ์ รวมไปถึงตราสารทางเลือกต่าง ๆ เช่น REITs หรือ High Yield Bond โดยใช้กลยุทธ์การจัดพอร์ตที่เน้นสัดส่วนของ Satellite Trading ในระดับที่สูง มีการทำ Rebalancing อย่างต่อเนื่องในส่วนของพอร์ตการลงทุนหลัก หาประโยชน์สูงสุดจากการกระจายการลงทุนเพื่อลดความผันผวนของพอร์ตในเวลาที่ตลาดหุ้นปรับลดลงรุนแรง โดยกลยุทธ์นี้จะมีระดับความเสี่ยงหรือความผันผวนของพอร์ตใกล้เคียงตลาดหุ้น มีโอกาสขาดทุนสูงสุดประมาณไม่เกิน 20 – 30% ของเงินลงทุนสำหรับระยะเวลาการถือครอง 3 ปี ขณะที่มีการตั้งเป้าหมายผลตอบแทนในระดับสูงที่ประมาณ 15-20 % ต่อปีในระยะยาว

ทั้งหมดก็เป็นแนวทางการจัดพอร์ตแบบ “The Ultimate Investment Solutions” ที่ขอนำเสนอให้กับท่านนักลงทุนในวันนี้ ขอบคุณครับ

เจษฎา สุขทิศ, CFA

FundTalk
FundTalk
คุณเจษฎา สุขทิศ, CFA | Twitter: @FundTalk | Line ID: @Jessada ปฏิบัติหน้าที่เป็นกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่การลงทุน หรือ “CIO” ที INFINITI Global Investors โดยคุณเจษฎา มีประสบการณ์ยาวนานในสายงานผู้จัดการทุน มีความเชี่ยวชาญในการลงทุนในหุ้น ตราสารหนี้ กองทุน และการจัดพอร์ตการลงทุนในสินทรัพย์ทั่วโลก (Global Asset Allocation) โดยก่อนที่จะมาก่อตั้ง บลน.อินฟินิติ คุณเจษฎา ปฏิบัติหน้าที่เป็นประธานเจ้าหน้าที่การลงทุนที่ บลจ. ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล นอกจากนี้คุณเจษฎา ยังรับหน้าที่เป็นวิทยากรให้กับมหาวิทยาลัย และหน่วยงานต่าง ๆ ในตลาดทุน และการให้ความรู้เรื่องการลงทุนผ่านการเขียนบทความ /บล็อก ในหนังสือพิมพ์หลายฉบับ, settrade.com, FundManagerTalk.com และ jessada.net

21 Comments

 1. Sirinmeena says:

  มีประโยชน์มากค้ะ ขอบคุณมากค่ะ

 2. IlaX says:

  I must say you have high quality content here.

  Your posts should go viral. You need initial boost only.
  How to get massive traffic? Search for; Murgrabia’s tools go viral

 3. lygljrlhr says:

  Investment Talk – The Ultimate Investment Solutions – Fund Manager Talk
  alygljrlhr
  [url=http://www.g8090a2tguymvh3p82e1589h64oj78wis.org/]ulygljrlhr[/url]
  lygljrlhr http://www.g8090a2tguymvh3p82e1589h64oj78wis.org/

 4. It’s perfect time to make some plans for the future and it’s time to be happy. I have read this post and if I could I want to suggest you few interesting things or advice. Perhaps you could write next articles referring to this article. I want to read more things about it!
  kyire 3 samurai

 5. Such as the modest seconds, minute and time recorders around the face.
  best cartier replica watches

 6. I鈥檝e try to put working with mac osx vs cisco asa 5505
  yeezy boost 350 price

 7. adidas zx says:

  Bonjour ! Cool ! Allez hop en favoris
  adidas zx

 8. 3、 同时也不断降低着总成本。必须下大力气推进科学施肥,建立化肥使用量零增长行动绩效考核机制。中厚板生产线亏损问题较为严重,按理说。并针对对定向灯、LED灯及相关设备调制了生态设计指令。

 9. 銇撱倱銇仭銇紒绉併伄涓伄瑾般亱銇仹銆佺銇仢銈屻倰銉併偋銉冦偗銈偊銉堛伀鏉ャ仸绉併仧銇°仺涓€绶掋伀| |銈︺偋銉栥偟銈ゃ儓 銉炪偆銈广儦銉笺偣Facebook銇偘銉兗銉椼亴銇撱倢銈掑叡鏈夈仐銇熴€傛儏鍫便伅|绉併伅闁撻仌銇勩仾銇忔剾銇楁ソ銇椼倱銈堛€傜銇粖銉栥儍銈優銉笺偗銈掋€佺銇儠銈┿儹銉兗銇亾銈屻倰銉勩偆銉笺儓銇曘倢銇俱仚锛?鍗撹秺銇椼仧銉栥儹銈般仺鐧鸿娓?銈广偪銈ゃ儷銇ㄣ儑銈躲偆銉炽€?
  air jordan 6s

 10. kyrie 2 says:

  Write more, thats all I have to say. Literally, it seems as though you relied on the video to make your point. You clearly know what youre talking about, why waste your intelligence on just posting videos to your weblog when you could be giving us something informative to read?
  kyrie 2

 11. I loved as much as you’ll receive carried out right here. The sketch is attractive, your authored material stylish. nonetheless, you command get bought an edginess over that you wish be delivering the following. unwell unquestionably come further formerly again as exactly the same nearly a lot often inside case you shield this increase.
  nike air presto

 12. I was extremely pleased to discover this great site. I want to to thank you for ones time due to this wonderful read!! I definitely really liked every part of it and i also have you saved to fav to look at new things in your web site.
  adidas zx flux

 13. 2、 ú?咨询委员会要坚持战略前瞻、问题导向和可操作性的原则, 导读:自2012年8月重庆市北部新区成功获批创建全国仪器仪表产业知名品牌示范区以来并请有关专家对全区仪器仪表及重点企业进行了卓越绩效评价准则的培训,立即对其展开全面检测与维护,随运行使用环境的改变,增长32.钢材出口854万吨,由中国疾控中心派遣的援塞拉利昂应对埃博拉疫情移动实验室检测队顺利抵塞。 现在几乎没有哪个档口敢卖湖南米了。但它是企业做大做强唯一的平台和支点。
  非洲原木进口报关价格

 14. keen uneek says:

  Thank you for sharing superb informations. Your site is so cool. I’m impressed by the details that you?|ve on this blog. It reveals how nicely you perceive this subject. Bookmarked this website page, will come back for extra articles. You, my pal, ROCK! I found simply the information I already searched everywhere and just could not come across. What a great web site.
  keen uneek

 15. I have been absent for some time, but now I remember why I used to love this website. Thanks , I?|ll try and check back more frequently. How frequently you update your site?
  ultra boost adidas

 16. curry 4 says:

  Rezept kosten, generika rezeptfrei ohne kreditkarte und preiswert kaufen, au?er generika rezeptfrei online, preise apotheke. Generika zu auch in frankreich rezeptfrei, apotheke kosten und kaufen per rechnung trotz preis schweiz.
  curry 4

 17. Investment Talk – The Ultimate Investment Solutions – Fund Manager Talk

 18. Investment Talk – The Ultimate Investment Solutions – Fund Manager Talk

 19. After xie feng: wonder goal to prequel player movement less want to win the ball hard
  adidas ultra boost

 20. Investment Talk – The Ultimate Investment Solutions – Fund Manager Talk

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *