25/07/15

“CIMB-Principal iPROP” ไม่ต้องเป็นเศรษฐีก็เป็นเจ้าของห้างได้

The Ultimate Choice by FundTalk CIMB-Principal Property Income Fund (CIMB-Principal iPROP) [star_list] ผลตอบแทน 3 ปีย้อนหลังประมาณ 10% ต่อปี เหมาะสำหรับระยะเวลาลงทุน 1 ปีขึ้นไป ช่วยสร้างรายได้ให้กับพอร์ตในรูปของค่าเช่าจากอสังหาริมทรัพย์ ช่วยให้พอร์ตขาดทุนน้อยในปีที่ตลาดหุ้นทำผลงานได้ไม่ดี แนะนำลงทุนระยะยาว 10 – 20% […]